Waar is Sniper? De serval van Hendrik Bakker is in Kollum ontsnapt: 'It is in harstikke leaf bist'

De serval van Hendrik Bakker is ontsnapt, voor de tweede keer al. De bestelde gps-tracker kwam net te laat. ,,Wy ha de doar iepen stean litten.”

'Sniper' de Serval in zijn huiskamer.

'Sniper' de Serval in zijn huiskamer. EIGEN FOTO

Lees meer over
Noardeast-Fryslân

De Afrikaanse kat, ongeveer zo groot als een stabijhond, piepte er anderhalve dag geleden tussenuit in Kollum. Hendrik Bakker had het dier sinds vorig jaar. ,,Wêrom in serval? Omdat ik it in prachtich bist fyn. Kinst se gewoan yn Nederlân krije by in fokker. Moatst de papieren wol yn oarder hawwe, oars meist se net hâlde.’’

Nieuws

Meest gelezen