Simon Spriensma vindt eerste kievitsei bij Raard: 'Wat is dit moai!'

Simon Spriensma met het eerste kievitsei. FOTO THOM FEDDEMA

Simon Spriensma (39) uit Dokkum is de vinder van het eerste Friese kievitsei. Hij vond het zaterdagmiddag om 12:14 uur in een weiland bij Raard in Noardeast-Fryslân.

,,Geweldich. Wat is dit moai om mei te meitsjen’’, zegt Spriensma. Hij vond het ei in het gezelschap van zijn zoekmaten Thom Feddema en Mark Bloem. Het ligt op een vogelvriendelijk kruidenrijk perceel van boer Eelco Hiemstra die het bemest met ruige stalmest en heeft ingericht met een plasdrasgebied. Spriensma is lid en nazorger van de fûgelwacht Brantgum/Raard.

Spriensma: ,,Machtich, om dit mei te meitsjen mei myn maten, mei wa’t we it hiele foarjier alles dogge foar de greidefûgels. We ha bêst wol in grut neisoarchgebiet. Dat dogge we mei in fêste groep fan fiif, seis man en noch wat jeugd derby. Dêrneist bin ik ek noch dronepiloat foar de BFVW. Ek hiel moai wurk, mar blykber kin ik se ek noch mei de eagen fine.’’

Spriensma viel nog nooit eerder in de prijzen met een kievitsei. ,,Sels net fanút de fûgelwacht. It wie ek net echt de bedoeling om fan ’e moarn it fjild yn te gean. Ik soe allinnich myn neisoarchpas efkes ophelje by Thom…’’ Bij de koffie kwam echter ook Feddema’s schoonzoon Mark Bloem aanwaaien. Spriensma: ,,Sy soenen tegearre it fjild yn. No, doe baarnde it my ek yn. Dan giest dochs mei, seinen se.’’

Doelgericht

De drie waren niet doelgericht op pad om een ei te vinden, ook omdat dit doorgaans niet in de koudere noordhoek van Friesland wordt gevonden. Feddema: ,,Der is ien kear in earste aai op it Amelân fûn, mar yn de regel binne wy hjir by de lêsten. Us doel wie foaral om efkes yn it fjild te sjen en in frisse noas te heljen.’’

Toen de drie weer naar huis wilden gaan trokken ,,in pear prachtige ljipkes’’ op het land van boer Hiemstra toch nog hun aandacht, zegt Spriensma: ,,We wienen mei twa auto’s fanwege de koroana. Dy ha we doe dochs even yn de daam setten om te sjen. Al gau seagen we twa ljipkes op in swarte krie batsen. Doe tocht ik: hjir moatte we al efkes rinne.’’

,,Om’t it ús eigen neisoarchgebiet is, witte we ek wol ûngefear wêr’t de nêsten lizze. Neidat we al in pear moaie lege nestjes fûn hiene, lei er dêr ynienen. Ik rûn yn ’e midden en moast echt twa kear sjen. Dat momint sil ik nea wer ferjitte. Der lei wat in strieke foar, oer it aai hinne. Ik sei tsjin Thom: ‘Ferdomd, hjir leit er! Ik stie echt te triljen op myn fuotten.’’

Gehuldigd

Spriensma wordt vanmiddag door commissaris van de koning Arno Brok in kleine kring gehuldigd op het Provinsjehûs. Daar werd de ceremonie in het verleden ook gehouden, met het ‘lotterjen’ en overhandigen van het eerste ei aan de commissaris. De laatste jaren blijft het ei in het nest waar het is aangetroffen. Spriensma’s vondst is in het land gecontroleerd door Inge van der Zee van de Bond Friese Vogelwachten.

In de gemeente Noardeast-Fryslân mag nu nog door erkende nazorgers van de BFVW gezocht worden naar het eerste gemeentelijke kievitsei. Dat geldt ook voor alle andere Friese gemeenten, op Vlieland na. Als deze eieren zijn gevonden, is het ‘frije fjild’er gesloten voor eierzoekers.

Lees ook: 19 eieren en 3500 nazorgers - de regels van het aaisykjenJe kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Eerste ei
Weidevogels
Instagram