Provinsje wil vergunning intrekken: tweede vergister bij Marrum lijkt van de baan

Mestvergister HTO in Holwerd. FOTO ARCHIEF LC Foto: NIELS WESTRA

De provincie Fryslân is voornemens de vergunningen voor de bouw van een tweede mestvergister in Marrum in te trekken. Volgens Gedeputeerde Staten duurt het te lang voordat de plannen voor een extra vergister concreet worden. Het dorp haalt opgelucht adem.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

De provincie geeft daarmee gehoor aan de oproepen van de gemeente Noardeast-Fryslân en Stichting Duurzaam Marrum. Zij zien een tweede vergister in het dorp niet zitten en spraken zich daar al eerder meermalen over uit. Men vreest stank, verkeersoverlast en geluidshinder. Het dorp stelt dat het met één vergister in het dorp al genoeg bijdraagt aan energietransitie.

De stichting is al jaren bezig om Gedeputeerde Staten van Friesland ervan te overtuigen geen tweede vergister in het dorp toe te staan. Het provinciebestuur wees intrekkingsverzoeken in 2017 en 2018 af. Stichting Duurzaam Marrum gaf het dossier vervolgens aan de Raad van State. Dat hoger beroep loopt nog. De zitting staat deze donderdag gepland.

Titia Jippes van Stichting Duurzaam Marrum is blij met de stap van het college van Gedeputeerde Staten. ,,It moast fan fier komme, wy moasten it by de helsdoarren weihelje, mar wy binne bliid dat de provinsje no ek ynsjocht dat it goed is om mei dizze proseduere te stopjen.’’

Provincie: er gebeurt al jaren niets

Als argumentatie gebruikt Gedeputeerde Staten het feit dat de benodigde vergunningen al in 2008 en 2011 zijn aangevraagd en verleend, maar de plannen voor de realisatie nooit concreet zijn geworden.

Ook noemt de provincie nu de stikstofproblematiek als spelbreker. Volgens Gedeputeerde Staten wordt het voor de aanvrager lastig om een vergunning te krijgen. Het college wijst op de Wet natuurbescherming, die dan waarschijnlijk de aanvraag keert.

Dat de komst van de vergister helemaal van de baan is, valt nog niet te zeggen. Het huidige bestemmingsplan staat de komst van een vergister nog wel toe. Ook kan de aanvrager opnieuw vergunningen aanvragen. De plannen voor de vergister stonden al op een lager pitje, nadat energiebedrijf Engie zich terugtrok.

Gedeputeerde Staten heeft nu een ontwerp-besluit gemaakt dat nu ter inzage ligt. Iedereen kan daarop een zienswijze indienen. Daarna volgt het definitieve besluit, waarop dan beroep kan worden aangetekend.

Dorp: ‘Der kin hast in streep ûnder’

Jippes van Stichting Duurzaam Marrum denkt dat ,,der hast in streep ûnder kin’’. De vlag gaat pas uit als het intrekkingsbesluit onherroepelijk is, zegt Jippes. Daarna wil het dorp dat het bestemmingsplan wordt aangepast, zodat er in de toekomst geen vergister op de beoogde locatie meer gebouwd kan worden.

Marrum heeft sinds 2019 een biovergister aan de rand van het dorp. Volgens Stichting Duurzaam Marrum ondervinden naastliggende bedrijven geurhinder.

Nieuws

Meest gelezen