Noardeast-Fryslân overweegt ondertekening Waddenagenda 2050 uit te stellen na overleg met boerenorganisaties

Burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân overwegen om de ondertekening van de instemmingsverklaring voor de Waddenagenda 2050 uit te stellen.

Overleg in het stadhuis van Dokkum over de Waddenagenda 2050. Met burgemeester Johannes Kramer, Harm Wiegersma van de Melkveehouders Vakbond en Jan Swart (l) van de buitendijkse grondeigenaren.

Overleg in het stadhuis van Dokkum over de Waddenagenda 2050. Met burgemeester Johannes Kramer, Harm Wiegersma van de Melkveehouders Vakbond en Jan Swart (l) van de buitendijkse grondeigenaren. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Dat liet wethouder Jelle Boerema (VVD) maandagmorgen doorschemeren na overleg met vertegenwoordigers van boerenorganisaties. Die hadden een protestactie georganiseerd waarbij circa 150 tractoren door de binnenstad denderden en voor het stadhuis een defilé hielden onder het toeziend oog van Boerema en burgemeester Johannes Kramer. Aanleiding voor de demonstratie was het feit dat het college vrijdag aangaf de Waddenagenda wel te willen ondertekenen terwijl een ruime meerderheid in de gemeenteraad had opgeroepen om dit niet te doen.

Spoedvergadering

Wat de overweging binnen het college daadwerkelijk oplevert, wordt dinsdagavond duidelijk. Dat komt de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân in een spoedvergadering bijeen over de Waddenagenda 2050. In deze agenda geven overheden en andere betrokken hun gezamenlijke richting aan voor het Waddengebied.

Welvaart dankzij landbouw

Kort voor het defilé legde actieboerin Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force en de Dutch Dairymen Board de verbaasde omstanders de reden van het protest uit: ,,Boeren voelen zich bedreigd omdat overheden het zoute water tot aan Dokkum en Stiens vrij spel willen geven. Dat heeft grote gevolgen voor de pootaardappelen en de melkproductie en daarmee ook voor de welvaart van uw gemeente.” Ze deed vervolgens een dringende oproep aan Boerema en Kramer: ,,Neem u gemeenteraad, boeren en burgers serieus en teken niet!”.

Ramp voor het gebied

Na het defilé kregen de boerenvertegenwoordigers in de oude raadszaal nogmaals de gelegenheid om hun zorgen te uiten. Jan Swart uit Ferwert sprak namens de vereniging van buitendijkse grondeigenaren. Hij verklaarde dat het inlaten van zout water een ramp voor het gebied betekent. Daar moet een gemeente volgens hem niet aan mee willen werken.

Boerema noemt de manifestatie indrukwekkend maar maakt zich ook zorgen over de indruk die ermee gewekt wordt. ,,Net of staan landbouw en gemeente lijnrecht tegenover elkaar. Dat is niet zo. Het grote economische belang van de landbouw voor onze gemeente staat buiten kijf.” Hij wees ook op de nadelen van niet ondertekenen. ,,Dat zit Noardeast-Fryslan niet meer aan de onderhandelingstafel.”

Voldoende waarborgen

Volgens de VVD-wethouder zijn de belangen van de landbouw, ook in de buitendijkse zomerpolders, voldoende gewaarborgd. Hij wees in dit verband op de beheerverordening van de voormalige gemeente Ferwerderadiel en op de impactanalyse van de Waddenagenda die er nog moet komen. En op het feit dat de gemeente een eigen beslissingsbevoegdheid heeft op haar grondgebied. Bovendien heeft Boerema het landbouwministerie verzocht om de bescherming van de zomerpolders nog uitdrukkelijker te verwoorden.

Van Keimpema greep dit laatste aan om er bij Boerema op aan te dringen de ondertekening voorlopig op te schorten totdat de garanties en waarborgen van Den Haag klip en klaar zijn. Boerema en Kramer verklaarden dat die boodschap duidelijk is.

Overleven op kruitvat

Voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond drong er bij Kramer op aan om de nog voor het stadhuis aanwezige boeren toe te spreken. ,,Het vertrouwen van boeren in de politiek zit op een dieptepunt. U wilt niet weten op wat voor kruitvat wij moeten opereren.” Kramer aarzelde of dit coronatijd wel gepast is. Maar toen bleek dat het aantal actievoerders al danig was uitgedund, sprak hij ze alsnog toe. ,,Jim boadskip is dúdlik. Dank dêrfoar en dêrmei is dizze manifestaasje no ôfrûn.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
Boerenprotest