'Ik bin in hiel stik serieuzer wurden, earst wie ik wat berniger'

In de rubriek ‘20 in 2020’ vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-)twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Patrick Koonstra uit Dokkum, is op 15 juni 20 geworden.

Patrick Koonstra.

Patrick Koonstra. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Patrick is geboren in Burdaard. Toen hij nog een kind was, zijn zijn ouders gescheiden. Hij verhuisde met zijn moeder en stiefvader naar Dokkum waar hij nog altijd woont. Zijn vader woont in Zwagerbosch.

Hij heeft vier zussen en een broertje. ,,Myn âldste sus hat twa bern, dat is sa moai as wat.’’

Op school had hij het niet altijd makkelijk. ,,Ein groep trije kaam ik nei Dokkum, de earste dei op skoalle begûn it treiterjen al. Net ien koe my, en twa ‘popiejopies’ moasten my ha. Ik wie doe deabenaud foar dy jonges, mar as ik se no sjoch, tink ik: wie ik dêr no benaud foar?’’

Op het vmbo kwam hij in dezelfde klas als zijn vrienden van de basisschool, maar in de tweede bleef hij zitten en de vriendschappen vervaagden. ,,Ik wie in jier âlder as myn nije klasgenoaten en hie wolris wat wurden mei se op it skoalplein, mar letter waarden we kammeraten.’’ Hij maakte de middelbare school niet af. ,,Ik koe it wol maklik helje, mar ik hie gjin sin om’t ik net wist wat ik woe yn it libben.’’

Hij begon met de BBL-opleiding tot verkoopspecialist niveau 2 op de Friese Poort en werkte daarvoor bij een supermarkt. ,,Doe moast ik serieus oan it wurk. Earst wie ik wol wat in ferlegen jonge, doarde net spontaan te praten. Dat ha ik der wol leard.’’ Na het afronden van de opleiding ging hij verder op niveau 3, maar dat maakte hij niet af. ,,Ik woe mear, ik fyn it wol ynteressant om wat by te learen. Mar dat wie my net spesifyk genôch, dan doch ik leaver kursussen.’’

Treppen

,,It wie in hartstikke moaie tiid by de supermerk, mar op it lêst begûn it wat te ferfelen. Doe ha ik ûntslach naam.’’ Hij kon terecht in het trappenbedrijf van zijn stiefvader. ,,Dat is no twa jier lyn. Hy die earst allinnich de montaazje fan treppen, mar woe ek wol de ferkeap dwaan. Dat ha ik oppakt.’’ Bij een ander bedrijf werd hij klaargestoomd en leerde hij tekenen. ,,It wie in kâns dy’t der lei. Ik bin in hiel stik serieuzer wurden, earst wie ik wat berniger.’’

Van jongs af aan is Patrick al bij het bedrijf betrokken. Af en toe ging hij met zijn stiefvader mee om trappen te monteren, zo leerde hij hoe de montage in zijn werk ging. Om een leuk zakcentje te verdienen, hielp hij op zijn veertiende ook om traphekken te timmeren.

Zijn passie ligt nu bij het bedrijf en trappen. ,,Ik sjoch der wol potinsje yn om troch te gean. It fielt net oft ik in baas ha, want dat is myn styfheit. Bist wol hiele dagen oan it wurk, mar wurdst net hieltyd efternei sitten troch in baas. Der hâld ik net fan.’’ Als het nodig is, werkt hij de hele nacht door. ,,Wat moat, dat moat.’’

Ouwehoeren

Vroeger bouwde Patrick hutten en was hij aan het ouwehoeren met zijn kameraden. ,,We karten ek wol op ’e dyk, ik wenne tsjinoer in âld túnsintrum en dêr mocht dat fan de eigner.’’ Hij dacht er toen ook aan om bij de politie of het leger te gaan. ,,Mar as puber bin ik wolris oanholden doe’t we oan it farren wiene. Dan gongen we mei fiif of seis boatsjes troch Dokkum, altyd fierstente fluch...’’

Hij vindt het ook mooi om een blokje om te gaan in zijn auto. ,,Dat is wol lekker nei in drokke dei, mei in muzykje derby.’’ Twee weken nadat hij zijn rijbewijs haalde op zijn achttiende kocht hij zijn eerste auto. ,,In BMW, mar ik wie al in bytsje oplichten. Neidat er total loss wie om’t ik in ree oanriden hie op ’e sneldyk, ha ik in Mercedes kocht.’’

Vijf jaar geleden ontmoette hij zijn vriendin Esther via Instagram. ,,We gean wol graach in dei fuort of te winkeljen, mar no yn koroanatiid giet dat wat lestiger.’’ De uitbraak van het virus is wel goed voor de zaken geweest. ,,It hat tink ik twa wike stilstien, dêrnei streamden de opdrachten binnen. We meie net kleie en sieten fol oant en mei de boufak en dêrnei.’’ Hij merkt dat het rustiger is in de stad. ,,It útgeanslibben is rêstiger, minder dronken lju op ’e dyk. Minder drokte, it is rêstiger yn ’e wrâld.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
20 in 2020
Instagram