FNP ergert zich aan toeristische campagne 'Noordoost Friesland, het einde van de wereld'

Toerisme in het Lauwersmeergebied. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Toerisme in het Lauwersmeergebied. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De FNP-fractie van de gemeente Noardeast-Fryslân is niet blij met de nieuwe reclamecampagne die de regiomarketeer en Merk Fryslân hebben bedacht voor de regio. Onder de noemer ‘Noordoost Friesland, het einde van de wereld’ wordt de regio aangeprezen.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

„Yn de kampanje wurdt de Fryske taal meden en krekt dien of leit Noardeast-Fryslân oan de ein fan de wrâld. Dêrneist wurde streeknammen konstruktyf ferhollânske”, stelt de fractie. „De toerist dy’t hjirhinne moat kin him neffens de webside mar klearmeitsje foar in barre tocht en moat it koelboks mei iten en drinken meinimme.”

De FNP heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld en wil dat het college de campagne bijstuurt. Zo zou de campagne volgens de fractie best wat meer zelfvertrouwen uit mogen stralen. „Wêrom moatte stereotypen fan Fryslân sa bekrêftige wurde wylst wy san soad moais te bieden ha”, zegt raadslid Jelle Soepboer.