Door gaswinning zal de bodem bij Anjum 19 centimeter dalen, denken de provincie en Wetterskip Fryslân

Protest tegen gaswinning in Ternaard. FOTO: MARCEL VAN KAMMEN

De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân verwachten een bodemdaling van 19 centimeter in het gebied rond Anjum. Gaswinning lijkt de boosdoener.
Lees meer over
Noardeast-Fryslân

De provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân en het Wetterskip gaan samen een plan maken voor de aanpak van de bodemdaling. Het gebied moet ,,toekomstbestendig’’ ingericht worden, schrijven burgemeester en wethouders van Noardeast aan de gemeenteraad. ,,De bodem daalt door gaswinning en dat heeft effect op de waterhuishouding. Dat vergt compenserende maatregelen. Verder heeft de klimaatverandering gevolgen voor het gebied. Dan kunt u denken aan verzilting van het grond- en oppervlaktewater.’’

De bodemdaling vindt vooral plaats in de omgeving van Anjum, Ee, Metslawier en Moddergat. Dit gebied is onderdeel van het watersysteem Dongeradielen. Daar is het grootste deel van de daling al gebeurd. Rond Anjum wordt een daling van liefst 19 centimeter verwacht. Op sommige plekken is ,,een verminderde drooglegging in landbouwpercelen merkbaar.’’ Ook liggen oevers en kaden soms merkbaar lager.

Er komt een commissie die plannen gaat maken. Die begint rond de zomer van 2021.

Nieuws

menu