'Dit jier bin ik hielendal oer myn eangststeurnis hinne kaam'

In de rubriek ‘20 in 2020’ vertellen jongeren die zijn geboren in het jaar 2000 over hun leven. Wat doen deze (bijna-)twintigers, wat houdt hen bezig en hoe zien zij de toekomst? Deze keer: Samantha Lautenbach uit Kollumerzwaag, is 20 geworden op 2 december.

Samantha Lautenbach met hond Snow.

Samantha Lautenbach met hond Snow. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Als puber was Samantha niet altijd de makkelijkste, geeft ze toe. ,,Yn it tredde jier op it Nordwin College wie ik hels.’’ Ze had regelmatig ruzie met leraren. ,,Ik hie in grutte mûle, rookte, iet chips en dronk enerzjydrank.’’ En dat werd door de school niet geaccepteerd. ,,Ik wie net sa’n leuke learling.’’ Het leidde ertoe dat ze niet meer welkom was.

Zonder diploma kwam ze thuis te zitten. ,,Ik tocht: ‘wat moat ik no mei myn libben?’.’’ Haar moeder nam haar mee naar de basisschool in het dorp waar ze overblijfmoeder is. Dat beviel Samantha goed. ,,De bern wiene sa skattich en leaf, ik wist dat ik der mear mei dwaan moast.’’ Ze ging in gesprek met de directeur en liep een halfjaar als snuffelstagiair door de schoolgangen.

Ze besloot om te gaan studeren, maar ze wilde niet op mbo-niveau 1 beginnen. Trots: ,,Nei in IQ- en talittingstest mocht ik op nivo 4 starte.’’ Nu zit ze in het tweede jaar van de opleiding tot onderwijsassistente. ,,Bern motivearje en stimulearje: do bist in stikje fan harren takomst.’’

Een pluspunt van onderwijsassistent zijn in plaats van juf is voor Samantha dat ze niet op de voorgrond staat. ,,En dochs boust in hiele goeie bân op mei de klasse.’’

Reusceltumor

Samantha begon op haar achtste met paardrijden. ,,De buorfrou hie in lytse brune pony, dêr haw ik op riden leard. Sy naam my ek mei nei de maneezje.’’ Dressuur vindt ze het leukste, maar springen begint ze ook steeds leuker te vinden. ,,Ik bin wol wat rûch en wol noch wolris falle.’’

In februari werd ze van een Fries paard gebokt. Het dier landde op haar knie. Pijnlijk. Maar de dag erna stapte ze alweer in het zadel. ,,Dat is allegearre wer goedkaam.’’ Van het ongeluk hield ze wel een bultje in haar hand over. Door de huisarts werd ze doorverwezen naar het MCL. Maar pas in augustus - toen zat er ook een bultje in haar andere hand - ging ze naar het ziekenhuis. ,,Ik hie it earst ôfsein, wie wat eangstich fanwegen korona.’’

Er werd een röntgenfoto en een echo gemaakt. ,,Se seagen dat it goedaardich wie, mar wisten net wat it wie.’’ Het onderzoek duurde maanden, na een MRI-scan herkenden de dokters een reusceltumor in haar linkerhand. ,,Frij unyk yn Nederlân.’’ Ze is aan beide handen geopereerd om de bultjes weg te halen.

,,Mentaal en fysyk is it bêst swier. Ik siet hiel bot yn ’e stress, de iene dokter sei it is goed en de oare sei fan net. Ik wit dat it weromkomme kin, mar ik hoopje net dat dat gau bart. It docht bot pine.’’

Vriend

Op haar dertiende begon Samantha last te krijgen van paniekaanvallen. Voor haar angststoornis ging ze naar een psychiater, maar sloeg medicijnen in eerste instantie af. Later koos ze er toch voor om antidepressiva te nemen. ,,Doe gong it super. Dat wie oer in perioade fan fjouwer jier.’’

,,Dit jier bin ik der hielendal oerhinne kaam.’’ Daar heeft haar vriend een grote rol in gespeeld. ,,Hy motivearret my, dêr bin ik him hiel tankber foar.’’ Hij is een echte flierefluiter. ,,Hy fleuret my op.’’ Samen toeren ze graag in de auto. ,,We stappe moarns yn en sjogge wol wêr’t we útkomme. We hawwe dan de langste petearen.’’

'Hy motivearret my'

Nu zit haar vriend nog achter het stuur, maar hopelijk komt daar binnenkort verandering in. Haar theorie heeft ze al op zak. ,,Ik hoopje it rydbewiis yn ien kear te heljen.’’ En als die eenmaal in the pocket is dan staat er al een Golf 4 voor haar klaar. ,,De heit fan myn freon hannelet yn auto’s, dizze ha se foar my efter hâlden.’’

Ze woont nu nog thuis samen met haar tien jaar jongere zusje en labrador Snow. Haar oudere broer woont al op zichzelf. ,,Kollumersweach is in gesellich doarp, elkenien kin inoar. Sûnder korona wie der altyd wol wat te belibjen.’’ Een keer in de week houden ze een spelletjesavond. ,,Us neef komt dan ek, hy is bern oan hús.’’ Samantha is van plan om samen met haar vriend uit huis te gaan. ,,Ek al binne we noch net sa lang byinoar, we witte dat it bliuwt.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Noardeast-Fryslân
20 in 2020
Instagram