Woningbouwplan Mantgum zorgt voor tweespalt

Een plan voor de nieuwbouw van twaalf woningen aan de rand van Mantgum zorgt voor beroering in het terpdorp. Veel bewoners zijn bang dat het aangezicht wordt aangetast.

Protestborden tegen nieuwbouw in Mantgum worden na stormschade opnieuw geplaatst door de boer die het betreffende land pacht.

Protestborden tegen nieuwbouw in Mantgum worden na stormschade opnieuw geplaatst door de boer die het betreffende land pacht. FOTO SIMON BLEEKER

Het plan is afkomstig van vier particulieren die zich hebben verenigd in een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het gaat om een gebied van anderhalve hectare naast de tennisbaan, met vier twee-onder-één-kap-woningen en acht vrijstaande woningen. Een deel krijgt verbinding met open vaarwater via nog uit te graven sloten die uitkomen in de Mantgumer Feart.

Volgens de initiatiefnemers, inwoners van Mantgum, is er vanuit het dorp al langere tijd vraag naar nieuwe woningen. ‘Het doel van het CPO-project is om de doorstroming op de lokale woningmarkt op gang te brengen, hetgeen ook een behoud is voor de voorzieningen in en rondom Mantgum’, aldus het plan.

,,Al sinds 2009 is er vanuit het dorp belangstelling voor nieuwbouw in Mantgum en zijn er ook wel plannen gemaakt voor deze plek. Destijds, nog onder de gemeente Littenseradiel, zijn die niet doorgegaan. Wij hebben de handschoen weer opgepakt’’, zegt Elmer de Wit, voorzitter van het CPO. Het ontwerp is volgens hem mede gebaseerd op de uitkomsten van een dorpsenquête uit 2014 waaruit bleek dat er onder meer behoefte was aan vrijstaande woningen.

Op een informatieavond in februari meldden zich meer dan twintig belangstellenden aan. Van hen hebben tien inmiddels ingetekend voor een huis; zeven gezinnen uit Mantgum, de rest uit omliggende dorpen.

De kritiek in het dorp richt op de ongewenste scheefgroei; nog meer duurdere nieuwbouw past niet bij de vraag in het dorp. ,,We zijn niet tegen bouwen, maar we hebben vooral behoefte aan huizen voor senioren en starters. Dat staat ook letterlijk in onze dorpsvisie. Als ouderen nu verhuizen, moeten ze naar andere dorpen of steden, waar ze geen netwerk hebben’’, zegt Inge Feitsma namens de bezorgde Mantgumers. ,,Bij nieuwbouw moet je rekening houden met de werkelijke woningbehoefte. Nu, maar ook over tien en twintig jaar. Dan heb je het over krimp en een relatieve toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.”

Volgens haar bestaan er in Mantgum alternatieve mogelijkheden die voorzien in de werkelijke behoefte en die binnen de dorpsvisie passen. Zo zouden er mogelijkheden voor inbreiding zijn.

Verder vrezen de critici dat door de bouw het herkenbare dorpssilhouet van Mantgum verloren gaat. Feitsma: ,,Karakteristiek voor Mantgum is dat het een groen dorp is op een terp. Daar moeten we zuinig op zijn. Dit nieuwbouwplan tast het aanzicht op de terp aan.’’

Ook vinden dorpsbewoners dat ze veel te laat betrokken zijn bij de plannen. Feitsma: ,,Toen de plannen dit voorjaar werden gepresenteerd, waren ze al in een vergevorderd stadium. Het was niet meer mogelijk om een alternatief in te brengen. Dan krijg je dus polarisatie.’’

CPO-voorzitter De Wit zegt te begrijpen dat er behoefte is aan starters- en seniorenwoningen in het dorp. ,,Wat ons betreft kan het én én. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten.’’

Over het dorpsaanzicht zegt hij: ,,Ik begrijp die zorg, die delen wij ook. Om die reden hebben wij bureau Noordpeil in Sneek gevraagd om een ruimtelijke onderbouwing te maken waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de landschappelijke waarde. Daarmee blijft de impact op het dorpsaanzicht beperkt.’’

De Wit bestrijdt dat bewoners te laat betrokken zijn in het proces. ,,We zijn hier al drie jaar mee bezig en hebben het dorp vanaf het begin meegenomen. We hebben nieuwsbrieven geplaatst in het dorpskrantje, we hebben gesprekken gehad met omwonenden, een info-avond gehouden.’’ Verder verwijst hij naar de steun die het plan kreeg van Doarpsmienskip Mantgum. Tegenstanders stellen evenwel dat dit onderwerp nooit in stemming is gebracht op een ledenvergadering.

Ook de FNP in Leeuwarden roert zich inmiddels in de kwestie. Via een dinsdag verspreid persbericht roept de fractie op de plannen terug naar de tekentafel te sturen. Aanleiding is dat de gemeente eind juli formeel de bestemmingsplanprocedure is gestart.

De fractie zegt tientallen brieven te hebben gekregen van bewoners waaruit blijkt dat ze boos zijn over de gang van zaken. De FNP pleit ervoor om eerst met de inwoners van Mantgum te praten over hun woonwensen en een locatie te vinden die het zicht op het terpdorp niet aantast.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden