Rekenkamer: Leeuwarden leed aan tunnelvisie bij vergunningen festivals Groene Ster

Psy-fi. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Hard hameren op het eigen gelijk. Gebrekkige informatievoorziening aan burgers. Afnemende transparantie en het niet of nauwelijks informeren van de raad over de gevoerde juridische procedures. Het rapport van de Rekenkamer over het vergunningenbeleid van de gemeente Leeuwarden voor de festivals in de Groene Ster staat vol met stevige kritiek. Op de gemeente.
Lees meer over
Leeuwarden

De Rekenkamer van de gemeente Leeuwarden heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het vergunningenbeleid van de gemeente als het gaat om de festivals in de Groene Ster. Honderden en honderden uren werk, stapels papieren, uitspraken en correspondentie tussen wethouders, ambtenaren, de stichting Groene Ster Duurzaam en buurgemeente Tytsjerksteradiel werden bestudeerd. Het initiatief voor het onderzoek kwam van Gemeentebelangen, gesteund door bijna alle partijen in de raad.

Meerdere keren op de vingers getikt

Een van de vragen die de Rekenkamer zich stelde was of de gemeente Leeuwarden zich aan wet heeft gehouden. Het antwoord: ‘Het is niet zo dat wetten of regels (doelbewust) worden overschreden. Wel moet worden vastgesteld dat bij gelegenheid de grenzen van het recht worden opgezocht en ook worden overschreden’. En, zo concludeert de Rekenkamer, twijfels zijn er. Immers, de gemeente werd meerdere keren op de vingers getikt door de rechter als het gaat om het geluidsniveau. Waarop de gemeente het voor het jaar daarop niet aanpaste maar stelde: ‘ander festival, ander jaar’. De rechtszekerheid van de burger, die er op mag vertrouwen dat de overheid wat doet met de uitspraken van de rechter, komt daar in het geding. Aldus de Rekenkamercommissie.

Tunnelvisie

Ook was er bij de gemeente sprake van ‘tunnelvisie’, aldus de Rekenkamer. Dat uitte zich in ‘weinig oog en oor voor de inbreng van betrokken burgers’, ‘een dwangmatige focus op geluid’ waarbij telkens de grenzen door de gemeente werden opgezocht en ‘twijfel aan het oordeel van de rechter’ door de gemeente. Dat komt volgens de Rekenkamer tot uiting in de manier waarop de gemeente omging met uitspraken. Als er bijvoorbeeld een uitspraak lag voor het ene festival, werd die norm niet toegepast op een ander festival. Of werd er gesteld dat de uitspraak nog niet door de gemeente was aangevochten tot bij de Raad van State.

De uitspraak van de rechter in juli 2017 dat de gemeente, de festivalorganisatoren en Groene Ster Duurzaam na talloze procedures met elkaar om de tafel moesten, was volgens de Rekenkamer een ‘duidelijke wake up call’.

Andere overheid

Maar, zo concludeert de Rekenkamer, dat heeft onvoldoende doorgeklonken in het beleid. ,,De Rekenkamer stelt vast dat de ‘strategie van aanpassen met tegenzin’ en de ‘tunnelvisie’ die binnen de gemeentelijke organisatie lijkt te bestaan, vanaf dat moment eerder belemmerend werkt, dan tot bevredigende oplossingen leidt. Oplossingen die passen binnen de trend naar ‘andere overheid’.”

De Rekenkamer is om half vijf vanmiddag begonnen met de presentatie van de uitkomsten. Lees hieronder het hele rapport.

Nieuws

menu