De duurzame dilemma’s van de Milieufederatie

De Friese Milieu Federatie (FMF) gunt Friesland een toekomst met meer weidevogels en zonneparken, maar beide komen met dillema’s.

Verbeelding van de meerjarenvisie van de Friese Milieu Federatie.

Verbeelding van de meerjarenvisie van de Friese Milieu Federatie. Illustratie FMF

Beide onderwerpen kwamen donderdagavond langs in een onlinesessie waarin FMF zijn ambities ontvouwde om Friesland de komende vier jaar mooier en duurzamer te maken.

Als het gaat om de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzamere energiewinning, zijn meer zonneparken in de visie van de FMF onontkoombaar. Die gaan nooit alleen passen op daken, industrieterreinen en overhoeken. ,,Het gaat echt om honderden of misschien wel duizenden hectares’’, stelde FMF-directeur Hans van der Werf.

Die moeten dan wel goed worden ingepast. Hij gruwt van de ‘eerste generatie zonneparken’ ,,Dat zijn monoculturen, zonder aandacht voor natuur en landschap.’’ Twee jaar geleden procedeerde FMF om die reden nog tegen de komst van een park van 50 hectare bij Oosterwolde.

Kansen voor het combineren van natuur en zonne-energie ziet Van der Werf bijvoorbeeld wel in veenweidegebieden. ,,Als we daar het waterpeil zodanig verhogen dat er geen landbouwkundig gebruik meer mogelijk is, waarom gun je boeren dan niet een plek voor zonnepanelen?’’

Aanvalsplan Grutto

De federatie maakt zich ook sterk voor weidevogels, bijvoorbeeld via het Aanvalsplan Grutto, dat ook op veenweidegebieden mikt. Natuurfilosoof Martin Drenthen wees de organisatie op de grenzen van de zorg voor kwetsbare natuur. Die kan ook uitlopen op ,,een vorm van tuinieren’’ waarin de jacht wordt geopend op vossen en roofvogels. ,,Hoe zeer ik weidevogelzorg ook waardeer, denk ik dat het risico ervan is dat je allerlei natuurlijke processen die er ook bij horen wilt uitsluiten.’’

Drenthen pleitte voor meer ,,systemisch nadenken’’ over de rol van die predatoren. ,,Die komen terug met een reden. En dat is niet omdat die weidevogels zo lekker zijn, maar omdat het landschap veranderd is. En dat is iets waar we ook invloed op kunnen hebben.’’

En relativerend: ,,Wat wij nu weidevogels noemen, die hebben natuurlijk miljoenen jaren in de natuur op andere plaatsen geleefd, toen er nog helemaal geen weiden waren. Misschien moeten we ook wel weer wennen aan het idee dat die dieren een andere plaats in het landschap zullen krijgen.’’

FMF richt zijn peilen de komende vier jaar op een reeks doelen. De federatie belooft zich in te zetten voor nachtelijk duister in het hele Waddengebied, een provinciale CO2-monitor, acties voor het verkleinen van de ecologische voetafdruk, voedsel van dichtbij, verdienmodellen voor veenweideboeren en de komst van 30 procent meer natuur in Friesland. Om de mening van de achterban te peilen bij grote vraagstukken is een burgerpanel opgericht: De Griene Miening.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Leeuwarden
Natuur en milieu