Rustmomenten om thuis te komen bij jezelf

Ondanks de coronacrisis is Hiemstra nog regelmatig in protestantse Doelhôftsjerke in Aldeboarn te vinden. ,,As ik my net ferjit op te jaan foar de tsjinst teminsten”, zegt ze lachend. ,,Somtiden ferjit ik it wolris, yn dat gefal folgje ik it online.”

Minke Hiemstra gelooft achter de voordeur. Op haar studeerkamer leest ze uit de Bijbel.

Minke Hiemstra gelooft achter de voordeur. Op haar studeerkamer leest ze uit de Bijbel. FOTO JILMER POSTMA

Lees meer over
Heerenveen

Ook is ze elke woensdagochtend in Nijkleaster voor de kleasterkuier. ,,Al kinne wy no spitigernôch net mear rinne mei de groep, fanwege de oanskerpte maatregels. Der is gelokkich noch wol altyd in moarnsgebed.”

Nieuws

menu