Eigenaar café It Houtsje stelt borrel voor, nu het nog kan..

Tom Mulder, eigenaar van It Houtsje in Heerenveen, stelt op Twitter voor om ‘de dinsdagmiddagborrel te doen’ in zijn etablissement. ‘Misschien wel de laatste mogelijkheid om café It Houtsje dit jaar te bezoeken….’

Café It Houtsje in Heerenveen.

Café It Houtsje in Heerenveen.

Noem het maar een vorm van onmacht, zegt Mulder. Hij houdt er in elk geval ernstig rekening mee dat hij zijn etablissement aan de Oude Koemarkt na vandaag een flinke periode niet meer kan openen wegens de nieuwe coronamaatregelen.

,,As de hoareka hielendal ticht moat, sa as útlekt is, dan bliuwt it net by in pear wike tink ik”, stelt Mulder. ,,It oantal besmettingen moat gau nei ûnderen. Der moatte grutte stappen set wurde. Dan kinst wol neigean dat it langer duorje sil.”

'Der is neffens my gjin bewiis dat wy as sektor in ‘brandhaard’ binne'

Stel dat er vanmiddag twintig bezoekers komen, dan is zijn omzet echt niet gered. Daar gaat het Mulder ook helemaal niet om. ,,It ha foaral twittere omdat it frustrearjend is dat ik net ûndernimme kin, dat de doar op de knip moat. Ik begryp it ergens wol, mar ik begryp ek in soad net. Der is yn de regeljouwing te folle ûndúdlikens. Wol of net mûlekapkes? Wêrom hjir en op oare plakken no wol maksimaal tritich besikers en earne oars wer net?”

Er is nog iets, zegt Mulder. ,,Der wurdt te gau as earste nei de hoareka sjoen, wylst myn kollega’s en ik der alles oan dogge om alles yn goeie banen te lieden. Der is neffens my gjin bewiis dat wy as sektor in ‘brandhaard’ binne.”

Zoals het nu is, met de sluitingstijd van tien uur ’s avonds, werkt het trouwens ook niet, zegt Mulder. Ook als dat zo zou blijven, of als hij nog eerder dicht moet, heeft hij een probleem.

,,De measte minsken binne oerdei oan it wurk. Dêr komt by dat elkenien ek nochris thús wurket, dus mei elkoar as kollega’s eefkes wat drinke, is der net by. Neisitte nei it sporten hâldt ek op, omdat amateursport foarearst ferbean wurdt.” En er is nog iets: ,,As de hoareka wol iepen bliuwe soe en it advys fan de regearing is om sa min mooglik de doar út te gean, dan is dat ek in kromme situaasje.”

Uitzingen

Mulder, die drie man in vast dienst heeft, weet niet hoe lang hij het eventueel zou kunnen en willen uitzingen als de deuren van It Houtsje weer dicht moeten. ,,Wy draaie wer in bytsje. As der no wer in klap komt, dan hinget it der fanôf hoefolle fan myn sparsinten en opboude pensjoen ik der ynstopje wol. En ek belangryk is oft der stipe komt út Den Haag.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Heerenveen
Coronavirus