Tijdens The Passion in Harlingen klinkt Fries én Stadsfries. 'Der moat wol oandacht oan de taal jûn wurde'

De provincie legt 100.000 euro in voor de komst van The Passion naar Harlingen. Eerder begrootte de gemeente al 325.000 euro voor het paasspektakel op 6 april.

The Passion in Leeuwarden in 2017.

The Passion in Leeuwarden in 2017. Foto ANP

Lees meer over
Harlingen

De provincie draagt bij omdat een muziekspektakel als The Passion geweldige reclame is voor Friesland, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes. „It is yn wêzen in kadootsje, sa’n tv-barren leveret geweldige promoasjeplaatsjes op.” De beelden laten zien hoe mooi Harlingen is. „En dat lûkt úteinlik ek wer toeristen nei de stêd en nei Fryslân. En dat is dan wer goed foar ús ekonomy.”

Fries