Kievit en grutto doen het goed bij Balk

Grutto - Skries. FOTO ALBERT WESTER

Vogelwacht Balk en omstreken heeft opnieuw een succesvol weidevogel jaar achter de rug. In de Warren ten noorden van het dorp zijn meer weidevogelnesten gevonden dan in voorgaande jaren.
Lees meer over
De Fryske Marren

Het aantal kievitsnesten is tussen 2015 en 2019 bijna verdubbeld tot krap tachtig, de gruttonesten verdubbelden van krap twintig tot bijna vijftig. De scholekster had het moeilijk, de tureluur deed het prima. De stijgende lijn van de afgelopen jaren geldt voor de Groote Noordwolderpolder tussen Oudega en de Fluessen. De nazorgers van de Vogelwacht, de boeren en Vereniging Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapbeheer Bosk en Greide werken nauw samen in het gebied bij de nestbescherming en het plaatsen van waterpompen voor greppel - en weilandvernatting, om voor voldoende voedsel voor de jonge weidevogels te zorgen.

De Vogelwacht maakt zich wel ernstige zorgen over de plannen om in Lutsmond-Noord circa vijftig luxe recreatiewoningen te ontwikkelen. Het plangebied steekt diep het open landschap in en ligt daardoor deels in het weidevogelgebied. Dat zal naar verwachting een grote verstoring veroorzaken.

Nieuws

menu