Enquête onder Balksters over langer openhouden azc

De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft dinsdagavond ingestemd met een draagvlakonderzoek naar het langer openhouden van het azc in Balk. Alleen FNP en VVD waren tegen.

Een permanente status voor het AZC in Sneek wordt onderzocht

Een permanente status voor het AZC in Sneek wordt onderzocht FOTO ANTON KAPPERS - THOMASSON

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg onlangs de gemeente of het azc in Balk twee jaar langer open kon blijven in plaats van de eerder afgesproken vijf jaar. Het verzoek is volgens het COA mede het gevolg van de aanhoudende druk op de Nederlandse opvanglocaties en door achterstanden bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De gemeenteraad kreeg dinsdag van het college van burgemeester en wethouders twee opties voorgeschoteld: geen verlenging of een onderzoek naar draagvlak in Balk. Een meerderheid koos voor het laatste. ,,Dat wol absolút net sizze dat wy akkoart binne mei ferlinging’’, haastte fractievoorzitter Jan van Zanden van het CDA zich te zeggen.

Er door rammen

Want na het draagvlakonderzoek bepaalt de raad uiteindelijk of het azc er langer mag blijven. De FNP en de VVD vinden verlenging met het oog op de eerder gemaakte vijf-jaar-afspraak geen optie. ,,Hoe betrouwbaar zijn we als lokale volksvertegenwoordigers als we hiermee instemmen?’’, vroeg VVD-fractievoorzitter Ivo de Wolff.

Maar een onderzoek in Balk getuigt nu juist van betrouwbaarheid, vond portefeuillehouder en burgemeester Fred Veenstra (CDA). ,,Dêrom dogge wy dit foarstel. Om dúdlik oan te toanen dat wy net sûnder de ynwenners dy't it betreft samar even in beslút der trochramme wolle.’’

Ook voorstanders van een draagvlakonderzoek vonden de keuze niet per se makkelijk. Zo was het volgens fractievoorzitter Wietze de Haan van de PvdA ,,in wrakseling’’. Maar: ,,In formalist hat altyd gelyk. As ôfspraak ôfspraak is, dan kin der neat ta hiel min. As situaasjes feroarje en jo binne net ree om jo beakens te fersetten, dan sil it ek net slagje om problemen dy’t der binne op te lossen.’’

Troebele discussie

Het besluit betekent dat binnenkort onder meer een enquête wordt gehouden onder alle inwoners van Balk. Ook op dat onderzoek zelf hadden FNP en VVD kritiek. ,,Is it fan tefoaren dúdlik wannear’t der draachflak is?’’, vroeg Volbeda het college. ,,Is it de helte plus ien?’’ De FNP’er is bang dat de resultaten anders straks door het college ,,yn in grutte hege hoed’’ worden gestopt en dat de raad zich er dan maar mee moet redden. Dat zou kunnen zorgen voor ,,in troebele diskusje’’.

Veenstra zegde toe dat een bureau zal worden ingezet dat ,,betûft’’ is en dat het college zal helpen met het maken van een goed voorstel. ,,It is net in hege hoed, menear Volbeda. Wy dogge deeglik ûndersyk. Wy besykje der in weging yn oan te bringen en der in foarstel út te distillearjen. Mar it is úteinlik oan jimme om in definityf beslút te nimmen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren