De Fryske Marren enthousiast over ‘energiepolder’

Een gelopen koers is het nog niet, maar op de veengrond van de Hoitepolder bij Langweer wordt mogelijk een zonnepark van 20 hectare aangelegd.

Zonnepanelen.

Zonnepanelen. Foto Jacob van Essen

Het plan maakt deel uit van een breder initiatief om een energiepolder te creëren, met ook natuur, extensieve landbouw en een waterpeil dat omhoog gaat. ,,Wy wolle noait in sinnefjild oanlizze om it sinnefjild”, verklaart wethouder Frans Veltman.

,,It moat altyd yn kombinaasje mei agrarysk gebrûk fan lân en mear bioferskaat. Der spylje yn de Hoitepolder meardere opjeften. Dit is in moai ekspeariment om dy mei elkoar te kombinearjen. Mei dy panielen tinke wy dat it rendabel te krijen is.”

Of de panelen er daadwerkelijk komen te liggen, hangt onder meer af van de gemeenteraad van De Fryske Marren. Die moet zich uiteindelijk uitspreken over een bestemmingsplanwijziging.

Zonneladder

Bovendien is een zonneladderprocedure verplicht. Ofwel: op grasland is pas ruimte voor zonnepanelen als op daken in de bebouwde kom en op bijvoorbeeld braakliggend terrein geen plek meer is. De omvang van zonneparken is aan een maximum gebonden, maar uitzonderingen zijn mogelijk. 50 procent lokaal eigenaarschap is de norm. Liander heeft volgens Marcus Noordmans van de gemeente te kennen gegeven dat er voldoende capaciteit is op het netwerk.

Het initiatief voor de energiepolder komt van twee van de drie eilandeigenaren: de PKN-kerkgemeente van Langweer en landbouwmakelaar Theo Wijntjes uit Elsloo.

Alternatief

Eerder werd duidelijk dat Wijntjes en de kerk CO2-certificaten willen aanbieden. Het waterpeil op het eiland gaat een halve meter omhoog om de CO2-emissie te beperken. Bedrijven kunnen door de aanschaf van certificaten hun eigen uitstoot compenseren. De nieuwe pachters van het land, Sjoerd en Douwe Miedema uit Haskerdijken, kunnen met deze inkomsten worden gecompenseerd.

,,Eventueel is er ruimte voor alternatieve teelt”, zegt Marcus Noordmans. ,,Denk aan lisdodde, dat voor isolatie kan worden gebruikt.” Vernatting van het land zou ook tot een toename van het aantal weidevogels moeten leiden. De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
De Fryske Marren
Zonnepanelen