Rechter hecht in deze fase meer waarde aan belang mestfabriek in Wâlterswâld dan aan omwonenden

De fabriek van Mestverwerking Fryslân in Wâlterswâld. FOTOT ARCHIEF LC/ MARCEL VAN KAMMEN

Mestverwerking Fryslan in Wâlterswâld mag voorlopig doorgaan met de beoogde uitbreiding van het bedrijf.
Lees meer over
Dantumadiel

De voorzieningenrechter heeft een verzoek van zestien omwonenden afgewezen. Deze groep had gevraagd om tot de behandeling van deze zaak in de bodemprocedure, uit te gaan van de normen in de vorige omgevingsvergunning over de maximale hoeveelheid te verwerken mest, de maximale geuremissie en de maximale mestopslag.

De omwonenden vrezen extra stankoverlast doordat de provincie het bedrijf in oktober vorig jaar een nieuwe vergunning heeft afgegeven met veel ruimere verwerkings- en geurnormen. Zo wordt de maximale hoeveelheid te verwerken mest verruimd van 95.000 ton naar 250.000 ton en mag de maximale geuruitstoot verruimd worden met bijna een factor vier.

De voorzieningenrechter vindt het echter niet zinvol om het bedrijf voor de behandeling in de bodemprocedure beperkingen opleggen. Ze stelt dat in deze fase het belang van de mestfabriek groter is dan die van de omwonenden. Overwegingen daarbij zijn dat het bedrijf niet verwacht dat het op korte termijn extra mest gaat verwerken en dat de omwonenden erkennen dat de geuroverlast door de installering van een luchtwasser is afgenomen. ,,Dat mei sa wêze, mar wat wurdt de oerlêst at dit bedriuw trije kear mear mest ferwurkje sil”, verklaart Sape Dijkstra namens de groep bezwaarmakers.

De bezwaarmakers hebben nu hun hoop gevestigd op de bodemprocedure die waarschijnlijk dit voorjaar plaats vindt. Zij zullen daar aankaarten dat de door de provincie gehanteerde geurgrenswaarden niet in overeenstemming zijn met haar eigen geurbeleid. Dijkstra: ,,Wy wenje yn in agraryske omjouwing, dus op guon dagen wat geuroerlêst heart der by. Mar it moat net stuktureel wêze.”

Nieuws

menu