Financiële situatie Dantumadiel nog altijd zeer zorgelijk

Gemeentehuis Dantumadiel in Damwâld. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

De provincie blijft ‘grote zorgen’ hebben over financiële incasseringsvermogen van Dantumadiel. De reserves van de gemeente zijn nog altijd lager dan ze zouden moeten zijn.
Lees meer over
Dantumadiel

Dat staat in een brief van de provincie aan Dantumadiel. De brief werd in december al verstuurd maar stond dinsdagavond pas op de politieke agenda in Damwâld.

Volgens de provincie ligt de algemene reserve van Dantumadiel de komende jaren ‘ruim onder het minimaal benodigde weerstandsvermogen’. Daarmee vreest de provincie dat Dantumadiel ‘niet alle risico’s het hoofd kan bieden. Tegenvallers kunnen maar beperkt opgevangen worden. Dit baart ons grote zorgen en we vragen hier uw nadrukkelijke aandacht voor.’

Dantumadiel wordt nog altijd intensief gevolgd, laat de provincie weten. De provincie wil vooral met Dantumadiel in gesprek over hoe de jaarrekeningen zijn opgesteld. Veranderingen in de gemeentelijke reserves zouden altijd onder het kopje ‘incidentele uitgaven en inkomsten’ moeten staan. ‘Uw gemeente heeft hier het afgelopen jaar wel stappen in gezet, maar een verdere verbetering is nog wel nodig. Komend voorjaar gaan wij op ambtelijk niveau met uw gemeente in gesprek over dit onderwerp om de inzichtelijkheid van het structurele evenwicht te verbeteren.’

De komende jaren mogen gemeenten van de provincie incidentele inkomsten uit jeugdzorggelden structureel in de begroting zetten. Die ‘truc’ bespaart Dantumadiel een hoop ellende, staat in de provinciebrief. Zonder deze maatregel had de gemeente naar alle waarschijnlijkheid de gevreesde Artikel 12-status gekregen.

Wethouder Rommy Kempenaar vergelijkt het aanpassen van het financieel beleid van een gemeente met het ,,bystjoeren fan in oaljetanker. Dat kostet in protte tiid.’’ Tegelijkertijd merkt de wethouder dat hij in de provincie, die financieel toezicht houdt ,,in partner’’ heeft. ,,En net ien dy’t dy ôfrekkenje wol. De oerlizzen rinne soepel en goed.’’

Nieuws

menu