Zorgen over water in wegfundering knooppunt Joure: werk aan de taluds

Afscheid van de oude Jouster rotonde, oktober 2017. Op de achtergrond de grote berg bodemas, bedoeld voor de fundering van het nieuwe knooppunt. FOTO JARING RISPENS

De 700.000 ton bodemas die dient als fundering voor de op- en afritten van het nieuwe knooppunt Joure blijkt niet overal goed beschermd tegen water. Dat kan leiden tot milieuvervuiling.

Uitvoerders van het wegenproject voeren op dit moment controles en zo nodig herstelwerkzaamheden uit bij de taluds. Waar het daarbij om draait is of stoffen in de bodemas niet door regen- of grondwater kunnen uitspoelen.

Bodemas, een restproduct van verbrand afval, wordt al jaren gebruikt als ondergrond bij wegenbouw. Een voorwaarde voor die toepassing is dat het goed wordt ingepakt.

Folie

Het folie dat daarvoor bij Joure is gebruikt, sluit hier en daar niet goed aan op de drainage. Op deze plekken moet het folie worden verlengd, zegt Dirk-Jan Lepstra van de projectgroep Knooppunt Joure.

Dat er mogelijk al grond- of regenwater in aanraking is gekomen met de bodemas noemt hij onvermijdelijk. ,,Tijdens het bouwproces ontkom je daar niet aan.” Hij wijst op de berg bodemas die tijdens de aanleg van het knooppunt als voorraad op de oude rotonde werd bewaard.

'Goed regelen'

,,Die kon ook niet bij elke regenbui worden afgedekt. Maar voor de nieuwe weg zelf moet dit natuurlijk wel structureel goed geregeld zijn.”

Tijdens de controles is ook gekeken of de toplaag van op- en afritten bij regen niet te nat wordt. Dan zou de grond over de onderliggende folie kunnen gaan schuiven, al noemt Lepstra die kans verwaarloosbaar. ,,De hellingen van de taluds bij Joure zijn relatief flauw.”

De provincie schrijft in het laatste jaarverslag over ,,onzekerheid over de kwaliteit van hetgeen is aangelegd” bij Joure. Als het herstel klaar is, toetst de nationale Advieskamer Bodemscherming mogelijk nog of daarmee de kous af is.

Aannemer

De extra kosten van het herstel komen voor rekening van de hoofdaannemer van het knooppunt, Gebr. Van der Lee.

Nieuws

menu