Zorg om methaanlekken door boren in de Noordzee

De Waddenvereniging en de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer trekken aan de bel vanwege een nieuw milieuprobleem; grote methaanlekken in de Noordzee.

Een boorplatform op de Noordzee ten noorden van Ameland. FOTO ARCHIEF

Een boorplatform op de Noordzee ten noorden van Ameland. FOTO ARCHIEF Foto LC

Uit een Duitse studie blijkt dat er ieder jaar aanzienlijke hoeveelheden van dit broeikasgas ontsnappen uit verlaten boorputten.

,,Zeer zorgelijk’’, stelt Tweede Kamerlid Tom van der Lee. Hij vraagt minister Eric Wiebes van Economische Zaken om opheldering.

Volgens Lutz Jacobi van de Waddenvereniging, die al jaren strijdt tegen mijnbouwboringen in en rond de Waddenzee, blijkt eens te meer dat boringen niet zonder gevaren zijn. Ze vindt het ,,apart’’ dat de nu geconstateerde milieuschade nog nooit is meegenomen in vergunningstrajecten, zoals het lopende traject voor de gaswinning bij Ternaard.

'Zeer zorgelijk'

Minister Wiebes komt half augustus bij de Waddenvereniging in Harlingen op bezoek. ,,Wy sille him hjiroer grif befreegje. Hiel goed dat dit sichtber makke wurdt.’’

GroenLinks vindt dat het ministerie van Economische Zaken kritischer moet kijken naar het afgeven van boorvergunningen. De partij wil dat Nederland met de buurlanden in gesprek gaat over dit nieuwe milieuprobleem.

Broeikasgas

In de Noordzee zijn de voorbije decennia naar schatting 15.000 boorputten geslagen, deels voor onderzoek, deels voor de exploratie van olie en gas. De lekken blijken verantwoordelijk voor het grootste deel van de methaanuitstoot van de Noordzee. Methaan is een broeikasgas.

De bevindingen van wetenschappers uit Kiel zijn gepubliceerd in de International Journal of Greenhouse Gas Control. De studie schat de methaanuitstoot door booractiviteiten in de Noordzee op tussen de 900 en 3700 ton per jaar. Methaan is in omvang het tweede broeikasgas, na koolstofdioxide. In zeewater leidt ontsnapt methaan tot verzuring.

De Nederlandse methaanuitstoot wordt meestentijds toegerekend aan de landbouw en de veeteelt. Het gas komt wereldwijd veel vrij bij de afvalverwerking, de rijstbouw en uit moerassen, ontdooiende perma-frost en veengrond.

Onbekend fenomeen

Tijdens twee onderzoeken, in 2017 en 2019, troffen wetenschappers methaanlekken aan bij 28 van de 43 onderzochte boorputten. De Duitsers speurden vervolgens 20.000 vierkante kilometer Noordzee af, een gebied zo groot als Wales met 1792 boorputten, vooral in het Britse deel. Hiervan kregen ze alle beschikbare seismische gegevens.

De Duitse onderzoekers spreken van een nog onbekend fenomeen. Het methaangas ontsnapt door verstoring van de zeebodem. Hoe dichter de boorputten zijn geslagen bij ondiepe methaanbubbels in de bodem, des te groter de latere ontsnappingen. Het gas borrelt spontaan langs de boorgaten omhoog.

Van de 15.000 gas- en olieputten in de Noordzee liggen de meeste in het Britse deel. Daarna volgen Nederland, Noorwegen en Duitsland.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland