Wetterskip Fryslân kan belangrijke taken niet uitvoeren zonder extra miljoenen

Wetterskip Fryslân kan belangrijke taken niet uitvoeren zonder extra miljoenen uit Den Haag, Brussel en andere bronnen.

Dijkgraaf Luzette Kroon neemt het coalitieakkoord 'Mei-inaor wurkje oan wetter, foar nu en foar letter!' in ontvangst. Links Alice van Gosliga (BBB). Op de voorgrond de beoogde dagelijks bestuurders Remco Van Maurik (PvdA) en  Gerben de Boer (BBB). Foto LC

Dijkgraaf Luzette Kroon neemt het coalitieakkoord 'Mei-inaor wurkje oan wetter, foar nu en foar letter!' in ontvangst. Links Alice van Gosliga (BBB). Op de voorgrond de beoogde dagelijks bestuurders Remco Van Maurik (PvdA) en Gerben de Boer (BBB). Foto LC

BBB, met zeven zetels de grote winnaar van de waterschapsverkiezingen, ging de verkiezingen in met het voornemen om de waterschapslasten te verlagen. Dat dit niet zou lukken, bleek gaandeweg de coalitievorming. De uitkomst van de besprekingen met WaterNatuurlijk, PvdA, FNP, VVD, geborgd Landbouw en geborgd Natuur is dat de belastingtarieven ‘zo dicht als mogelijk de inflatie volgen’. Dit jaar zou het dan zomaar om 8 procent verhoging kunnen gaan.