Zandwinners zien zeehond over het hoofd

Bij de aanvraag voor een zandwinvergunning voor de kust bij Oudemirdum zijn twee groepen zeehonden die daar leven over het hoofd gezien.

Zeehond bij Mirns met bovenin de kustlijn van het IJsselmeer. FOTO RUUD MEURS

Zeehond bij Mirns met bovenin de kustlijn van het IJsselmeer. FOTO RUUD MEURS

Dat is de conclusie van bewoners en belanghebbenden. In de milieueffectrapportage (MER) heeft aannemer Smals geen melding gemaakt van twee groepjes zeehonden die zomers permanent voor de IJsselmeerkust bij Oudemirdum en Mirns verblijven enkele kilometers van de beoogde industriële zandwinning af. Bewoners en belangenorganisaties willen de zandwinning tegenhouden. De zeehond wordt in de huidige aanvraag niet meer genoemd.

Zeehonden verblijven sinds enkele jaren in een groep van vier op de Mokkebank bij Mirns en een groepje van drie op de Steile Bank, een plaat tussen Oudemirdum en Lemmer. Ook elders op het IJsselmeer zijn zeehonden aanwezig, waaronder een zogende moeder met baby, die door Staatsbosbeheer is waargenomen. Vogelspotter en bewoner Ruud Meurs legt hun bewegingen al jaren vast met de camera. Hij zegt dat ze inmiddels het hele jaar bij de kust worden waargenomen.

Waarnemingen

De MER ten behoeve van de zandwinning vermeldt dat zeehonden er incidenteel voorkomen. Het stelt dat er maar twee waarnemingen zijn geweest tussen 2007 en 2010. Maar op de site Waarneming.nl, staan over diezelfde periode zeker 25 waargenomen zeehonden aan de Friese IJsselmeerkust en minstens zoveel elders. De MER, die dateert van 2015, concludeert daarentegen dat de gewone zeehond niet in het plangebied voorkomt. De Commissie MER, die het voorstel beoordeelde, zegt dat een geraadpleegde deskundige heeft vastgesteld dat er in het IJsselmeer geen populatie zeehonden voorkomt, aldus Gijs Hoevenaars van de commissie.

De aannemer betwist niet het negatieve effect dat zandwinning op zeehonden kan hebben: „De verwachting is dat zeehonden die incidenteel in het IJsselmeer voorkomen, de winlocatie en de drukst bevaren vaarroute zullen mijden”, aldus Smals in de MER.

Negatief effect

Volgens Auke Wouda van de IJsselmeervereniging heeft de winning negatief effect op visstand, vogelstand en het natuurlandschap van het IJsselmeer. Hij kondigt aan dat hij een zienswijze bij de gemeente zal indienen. Bij eventuele toekenning van de vergunning zal hij zeker bezwaar aantekenen.

Smals concludeert nu in de vergunningsaanvraag dat bij alle diersoorten die beschermd of bedreigd zijn de instandhouding niet in gevaar komt door de zandwinning. „Wel vindt er verstoring plaats door geluid en visuele hinder en een afname van een zeer klein deel van het rust- en foerageergebied voor vogels.” Op basis daarvan willen provincie, gemeente De Fryske Marren en het rijk de benodigde vergunningen afgeven.

Overzicht Zandwinning

Aannemer: Smals IJsselmeer B.V. te Cuijk

Locatie werkeiland: 5,9 km uit kust Oudemirdum/7 km west van Noordoostpolder

Omvang Werkeiland: 7 hectare (ongeveer 16 voetbalvelden)

Hoogste gebouw 22 meter

Omvang win put: 218 hectare

Maximale diepte: 60 meter

Duur project: 30 jaar

Jaarlijkse productie: 2 tot 3 miljoen kub. meter

Werkgelegenheid: 10 voltijd banen

Aan-afvoer: per dag 4 schepen x max. 2000 ton.

Bezwaarperiode: tot 12 april bij Gemeente Fryske Marren

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Zandwinning