Wie is verantwoordelijk voor oeverbeheer? Regionale overheden vliegen elkaar in de haren

Wie moet de oevers langs de Friese vaarwegen beheren? Wetterskip Fryslân en de gemeenten zijn ontevreden over wat de provincie wil.

Het waterschap en de gezamenlijke gemeenten laten hun ergernis blijken in een brief aan provinciale staten. Ze balen ervan dat gedeputeerde Sietske Poepjes in hun ogen vroegtijdig besluiten heeft genomen. Bovendien zijn dat volgens deze partijen niet de goede beslissingen.