Wetterskip zoekt rek in waterregels EU

Hoeveel rek zit er in Europese milieuregels? Bij de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) kijken Wetterskip Fryslân en provincie of ze wegkomen met een afgeslankt pakket aan maatregelen.

De stuw IJkenverlaat in de Noordwoldervaart bij De Hoeve die in KRW-verband is voorzien van een vispassage.

De stuw IJkenverlaat in de Noordwoldervaart bij De Hoeve die in KRW-verband is voorzien van een vispassage. Foto LC

Het streven is om tot 2027 een slordige 55 miljoen euro te steken in de waterkwaliteit van 24 Friese beken, vaarten en meren die onder de KRW vallen en al jaren serieus worden bemonsterd. Het geld wordt besteed aan een natuurvriendelijker inrichting en beheer en aan het terugdringen van de instroom van meststoffen en verontreiniging.

Het algemeen bestuur van het waterschap gaf dinsdag zijn zegen aan de voorlopige plannen. Die worden nu eerst van 22 maart tot 2 mei ter inzage gelegd. Voor de liefhebbers: het ontwerp omvat een beslisnota van 65 bladzijden en een 283 pagina’s tellende bundeling van feiten en cijfers van alle wateren.

Om aan de Brusselse eisen te voldoen zou eigenlijk 75 miljoen euro moeten worden uitgetrokken. Met de nu gekozen ‘realistische’ aanpak zijn de belangrijkste prioriteiten echter wel afgedekt, oordeelde een meerderheid van het waterschapsbestuur. Dat zien de fracties van Water Natuurlijk en Partij voor de Dieren anders. ,,Het is ronduit teleurstellend dat er een secundair pakket wordt gekozen waarbij op voorhand duidelijk is dat we de doelen niet halen’’, vond Jelle Arjaans van Water Natuurlijk.

Dagelijks bestuurslid Otto van der Galiën zei dat Friesland zelfs met het maximale pakket niet aan de Europese kwaliteitsnormen zal voldoen. ,,We gaan nog jarenlang last hebben van de uitspoeling van nitraten en nutriënten.’’ Over de uiteindelijke reactie van Brussel, dat via subsidies ook zijn aandeel in de kosten moet leveren, durfde Van der Galiën geen voorspellingen te doen. Alle waterschappen nemen dezelfde gok, benadrukte hij. Dat bevreemdde Annelies Stolp (PvdA): ,,Wij vinden het beter om te investeren in extra maatregelen dan in boetes.’’

Het plan kan volgens Van der Galiën nog worden aangepast na de inspraakronde, waarin bijvoorbeeld landbouw, natuur en recreatie hun zegje doen. Op het Nannewiid tekent zich al een botsing af tussen natuur- en recreatiebelangen. De verbeterde waterkwaliteit maakt dat het meertje steeds verder begroeid raakt met waterplanten. VVD’er Ids de Groot: ,,It sil dochs net sa wêze dat we aanst om ús doelstellings te heljen de boatsjes yn de haven hâlde moatte?’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland