Wetterskip Fryslân: geen lager tarief voor 'gruttoboer'

Grutto. Foto Shutterstock

Wetterskip Fryslân voelt zich niet geroepen om boeren die alles uit de kast willen halen voor weidevogels via het Aanvalsplan Grutto te ‘belonen’ met lagere lasten.

Het waterschap staat vierkant achter ,,goed weidevogelbeheer’’, maar wil daarvoor niet aan zijn tarieven tornen. ,,Het steunen van grondeigenaren die aan bevordering van biodiversiteit, natuurbeheer of weidevogelbeheer doen kan wat ons betreft beter met subsidies en beheervergoedingen dan met tariefdifferentiatie’’, laat het Wetterskip weten bij monde van dagelijks bestuurslid Jan van Weperen. ,,Waterbeheer kost nu eenmaal geld, ook voor weidevogelgebieden, en dat moet opgebracht worden door grondeigenaren en inwoners.’’

De lagere waterschapslasten vormen een van de pijlers onder het Aanvalsplan Grutto, waarmee oud-minister Pieter Winsemius, It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie (FMF) en Vogelbescherming Nederland de terugloop van de weidevogelstand willen ombuigen.

Zij mikken op de aanwijzing van dertig vogelkernen - waarvan tien in Friesland - waarbinnen 1000 hectare boerenland wordt beheerd in het belang van de vogels. De grondeigenaren moeten compenserende inkomsten halen uit langlopende beheerscontracten en een stapeling van verdienmodellen, zoals een hogere melkprijs, lagere bankrentes, compensatie voor CO2-vastlegging én lagere waterschapslasten.

Volgens een voorbeeldberekening in het Aanvalsplan zou een gemiddeld boerenbedrijf dat instapt jaarlijks 6000 euro aan waterschapslasten kunnen besparen.

Het Wetterskip ziet geen mogelijkheid om hieraan tegemoet te komen, ook omdat de gezamenlijke waterschappen juist het afgelopen jaar hard hebben gesleuteld aan een nieuwe belastingsystematiek. Een afgerond voorstel ligt inmiddels bij de demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Rijkswaterstaat en wacht op besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer. Van Weperen: ,,In deze discussie is geen differentiatie aan de orde geweest met betrekking tot weidevogelbeheer en biologische landbouw.”

Directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie denkt dat een oplossing voor de ‘gruttoboeren’ gewoon te vinden is binnen het belastingsysteem van de waterschappen. Dat zou kunnen door boerenland met zwaar natuurbeheer niet langer te bestempelen als agrarische grond, maar als natuurterrein. Hiervoor gelden in Friesland heel verschillende tarieven. Voor gangbaar boerenland (binnendijks en bemalen) is dit 99 euro per hectare. Natuurgrond wordt aangeslagen voor 8 euro per hectare.

Van der Werf zegt dat de Winsemius-partijen deze optie verder willen uitwerken. ,,We sjogge no nei foarbylden wêr’t soks earder dien is en besjogge oft dit ek op oare plakken tapasber is. It sil úteinlik maatwurk bliuwe.’’ Volgens het Aanvalsplan kunnen waterschappen de misgelopen inkomsten compenseren ,,met een - beperkte - tariefverhoging in de gebouwde omgeving’’.

Het Aanvalsplan Grutto is in november aangeboden aan landbouw- en natuurminister Carola Schouten. Het kamp Winsemius hoopt binnen een week van haar groen licht en financiële toezeggingen te krijgen om de eerste experimenten in gang te zetten met boeren die al voorop lopen in vogelbeheer. De Tweede Kamer heeft de minister daar via een motie op gevergd.

Nieuws

menu