Wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen over geëist natuuronderzoek bij evenementen: 'It boereferstân ûntbrekt by de provinsje'

Een natuuronderzoek voorafgaand aan elke buurtbarbecue en elk dorpsfeest? Onacceptabel, zegt wethouder Jouke Spoelstra van Achtkarspelen.

Sfeerbeeld van de Freule in hartje Wommels.

Sfeerbeeld van de Freule in hartje Wommels.

,,Hjir is gjin boereferstân by brûkt”, concludeert Spoelstra na het lezen van het nieuwe evenementenbeleid van de provincie Fryslân. ,,By hast elke buertbarbecue wurdt wol keunstljocht brûkt of fersterke muzyk. En dan soest al in heal jier yn it foar kontakt opnimme moatte en in ûndersyk dwaan moatte? Dat giet hielendal nearne oer.”

Nieuws

Meest gelezen