Op maandag en dinsdag kun je al stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kijk hier welke stembureaus in jouw gemeente dan open zijn

Een stembureau. FOTO ANP

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart, maar ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart is in elke gemeente al een aantal stembureaus open. Daardoor kunnen stemmers zelf een moment kiezen waarop het rustiger is in het stembureau.

Leeuwarden

 • Stadsschouwburg De Harmonie Ruiterskwartier 4 8911 BP Leeuwarden
 • NHL Stenden Hogeschool Rengerslaan 10 8917 DD Leeuwarden
 • M.f.c. Westeinde Pieter Sipmawei 11 8915 DZ Leeuwarden
 • Emmastate Emmakade 59 8921 AG Leeuwarden
 • M.f.c. Camminghastins Lieuwenburg 2 8925 CK Leeuwarden
 • Hollanderhuuske Nieuwe Hollanderdijk 63 8932 ET Leeuwarden
 • Wijkcentrum Froskenburch Salomonszegel 99 8935 SC Leeuwarden
 • Hempens Dorpshuis de Bining It Leechje 1 9086 CH Hempens
 • Goutum Dorpshuis Ien en Mien Buorren 13 a 9084 BB Goutum
 • Provinciehuis Tweebaksmarkt 52 8911 KZ Leeuwarden
 • Grou Het Theehuis Meersweg 9 9001 BG Grou
 • Wergea Us Doarpshûs Nieuwe Weg 2 9005 PL Wergea
 • Stiens It Span Uniawei 6 9051 BC Stiens
 • Mantgum M.f.c. De Wjukken Om’e Terp 21 9022 BD Mantgum

Súdwest-Fryslân

 • Bolsward, Centrum Gasthuiskerk, Gasthuissingel 33
 • Heeg, MFC It Heechhûs, It Eilân 67
 • Koudum, Dorpshuis De Klink, Ds L Tinholtstraat 1
 • Sneek, Waltaplein, Marktstraat 5
 • Sneek, Wijkgebouw De Schuttersheuvel, Harmen Sytstrastraat 8 a
 • Witmarsum, Camping Mounewetter, Mouneplein 1
 • Wommels, Partycentrum “It Dielshûs”, ’t Bosk 41
 • Workum, Kultuerhús Klameare, Merk 1

Smallingerland

 • Het gemeentehuis, Gauke Boelensstraat 2 in Drachten
 • Dansschool Studio to B., Het Blauwgras 11A in Drachten
 • Sportcentrum Drachten, Leerweg 3 in Drachten
 • Brede School de Wiken, Middelwyk 2 in Drachten
 • Brede School De Drait, Flevo 190 in Drachten

De Fryske Marren

 • Joure: Party- en Zalencentrum ’t Haske, Vegelinsweg
 • Balk: Het Gaasterlânhûs, Dubbelstraat 1
 • Sint Nicolaasga: Zalencentrum Sint Nyk, Baron van Hardenbroekstraat 3
 • Lemmer: SCC De Hege Fonnen, Betelgeuze 2

Heerenveen

 • Heerenveen: Gemeentehuis, Crackstraat 2, Wijkcentrum de As, Weegbree 72, Kantine VV Heerenveen, Oranje Nassaulaan 21
 • Akkrum: OBS Akkrum, De Stringen 1
 • Jubbega: De Kompenije, Ericalaan 24 A
 • Nieuwehorne: Dorpshuis De Kiekenhof, Molenweg 29

Waadhoeke

Stembureaus maandag 14 maart

 • Hervormd Centrum - Bûterhoeke 1 Berltsum
 • Yn’e Stâl - It Heech 1 Dronryp
 • Gemeentehuis Waadhoeke - Harlingerweg 18 Franeker
 • MFC Ons Huis - Beuckelaerstraat 2 St.-Annaparochie

Stembureaus dinsdag 15 maart

 • MFA de Doarpsfinne - Fjildleane 14 Minnertsga
 • Dorpshuis It Waed - Skoalstrjitte 12 Sexbierum
 • Gemeentehuis Waadhoeke - Harlingerweg 18 Franeker
 • MFC Ons Huis - Beuckelaerstraat 2 St.-Annaparochie

Noardeast-Fryslân

 • Gemeentehuis Dokkum, Koningstraat 13 Dokkum
 • MFA de Dobbe, Mounebuorren 11 Anjum
 • Gemeentehuis Kollum, Van Limburg Stirumweg 18 Kollum
 • Gemeentehuis Ferwert, Hegebeintumerdyk 2 Ferwert

Tytsjerksteradiel

 • Gemeentehuis, Raadhuisweg 7 Burgum
 • It Maskelyn, Easter Omwei 5 Hurdegaryp

Opsterland

 • De Skâns, Loaijerstrjitte Gorredijk
 • MFC De Wier, De Telle 21 Ureterp

Achtkarspelen

 • Raadzaal Gemeentehuis, Stationsstraat 18 Buitenpost
 • Verenigingsgebouw De Lantearne, Jan Binneslaan 49 Surhuisterveen

Weststellingwerf

 • Noordwolde, ’t Buurthuus, Hoofdstraat Oost 34 A
 • Wolvega, Hal gemeentehuis, Griffioenpark 1

Ooststellingwerf

 • Appelscha: Kerk De Schutse
 • Donkerbroek: Verenigingsgebouw Pro Rege
 • Haulerwijk: Kruiskerk
 • Oldeberkoop: MFA Mejander
 • Oosterwolde: Kerk Het Anker
 • Oosterwolde: Gemeentehuis

Dantumadiel

 • Gemeentehuis, Hynsteblom 4, Damwâld
 • Kerkelijk Centrum De Mienskip, Haadstrjitte 17, Feanwâlden
 • Lokaal De Ferbiningstsjerke, Toerstrjitte 1, De Westereen

Harlingen

 • MFC Het Vierkant Johan van Oldenbarneveltstraat 2
 • Parkeerplein Stadhuis Noorderhaven 86

Terschelling

 • Stemlokaal op maandag 14 maart 2022
 • Sportzaal West, Dennenweg 4A, West-Terschelling
 • Stemlokaal op dinsdag 15 maart 2022
 • Dorpshuis de Stoek, Dorpsstraat 54, Hoorn

Ameland

 • Stembureau Ballum: gemeentehuis, Jelmeraweg 1

Vlieland

 • Sporthal Flidunen, De Uitlegger 2

Schiermonnikoog

 • Gemeentehuis (Raadzaal), Nieuwestreek 5

Kijk voor alle stembureaus in alle gemeenten, openingstijden en voorzieningen voor mensen met beperkingen op: https://waarismijnstemlokaal.nl

Nieuws

menu