Weer vergissing: Ljouwert blijft toch Leeuwarden

Dorpen in Boarnsterhim horen nu echt bij de gemeente Leeuwarden.

Er komt helemaal geen gem. Ljouwert op de plaatsnaamborden bij dorpen in Leeuwarden te staan. Opnieuw blijkt sprake van een vergissing bij de gemeente.

Na aandacht van de Leeuwarder Courant en reacties hierop door lezers ontspon zich de afgelopen week een grillige soap rond de nieuwe plaatsnaamborden in de gemeente Leeuwarden. Aanleiding was de nota Frysk , die burgemeester en wethouders vorige week uitbrachten.

De nota wekte de indruk dat oud-Leeuwarder dorpen als Wirdum en Hempens voortaan de Friese naam boven zouden krijgen. Navraag door de LC leerde dat het hier een vergissing betrof. Wel zouden de dorpen van Littenseradiel en Leeuwarderadeel voortaan het onderschrift gem. Ljouwert krijgen. Dit leek een geste aan de dorpen die door de recente herindeling bij de gemeente waren gekomen.

'Ik bel met enige schroom, maar het blijkt nu dat het toch gewoon overal gem. Leeuwarden blijft'

Na publicatie kwam deze week onmiddellijk een reactie van de Topografyske Wurkgroep Fryslân en een inwoner van Jirnsum. Als de ‘nieuwe dorpen’ als onderschrift gem. Ljouwert krijgen, dan moet dit ook gelden voor de dorpen van voormalig Boarnsterhim, vinden zij. Denk hierbij aan dorpen als Reduzum en Jirnsum. Deze dorpen kwamen in 2014 bij Leeuwarden en hebben nu nog als onderschrift gem. Leeuwarden .

Nog voor dit een politieke discussie kon opleveren, nam voorlichter Tjalling Landman donderdag contact op namens burgemeester en wethouders: ,,Ik bel met enige schroom, maar het blijkt nu dat het toch gewoon overal gem. Leeuwarden blijft. De nota moet ook op dit punt rechtgezet worden.’’ Met andere woorden: nergens in de gemeente Leeuwarden komen borden waarop de gemeente Friestalig wordt gespeld. Alle dorpsnamen blijven zoals ze zijn en gem. Leeuwarden zal op alle borden verschijnen.

Hieronder de verwarrende tekst, die vorige week door burgemeester en wethouders naar buiten gebracht. De nota was in het Nederlands en het Fries opgesteld. Boven de Nederlandstalige passage, daaronder de Friese. Ze zullen compleet herschreven moeten worden:

Nieuws

menu