Waterpeil in boezem terug naar normaal; neerslagtekort nog niet weggewerkt

Hekkelen, waarbij de begroeiing (waterplanten) uit sloten wordt gehaald, zodat de watergangen vrij worden gehouden en overtollig water goed kan worden afgevoerd. Foto: Niels de Vries

Wetterskip Fryslân heeft het waterpeil in de Friese boezem na maanden weer verlaagd naar het gangbare streefpeil van 52 centimeter beneden NAP.

Het boezempeil was in mei vanwege de droogte met 5 centimeter opgekrikt, om water achter de hand te hebben om te voldoen aan de extra vraag naar oppervlaktewater. Door de regenval van de afgelopen dagen is deze buffervoorraad niet meer nodig.

Dit betekent niet dat de effecten van de langdurige droogte nu zijn uitgewerkt. Het neerslagtekort, gerekend vanaf 1 april, is de afgelopen twee weken stabiel gebleven op 225 millimeter. De verwachting is dat het tekort over een paar weken nog 200 millimeter bedraagt.

Uitgesproken laag

In poldersloten houdt het Wetterskip waar mogelijk vast aan hogere waterstanden. Deze hoge peilen zorgen ervoor dat regenwater niet meteen afstroomt, maar wordt opgenomen door de bodem. Dit is wenselijk omdat de grondwaterstanden, hoewel deze iets zijn opgelopen, nog steeds uitgesproken laag zijn voor de tijd van het jaar. Dit geldt vooral in het westen van de provincie.

In akkerbouwgebieden is de neerslagverwachting leidend voor het peil in de sloten. Wanneer er veel regen op komst is brengen rayonbeheerders het peil terug naar het normale, lagere streefpeil om het hemelwater te kunnen bergen en de kans op gewasschade klein te houden. Op de hogere zandgronden probeert het waterschap water vast te houden door stuwen hoger zetten.

Blauwalg

Dat het koeler wordt is volgens het Wetterskip goed voor de waterkwaliteit, al kan de hinder door blauwalgen de komende periode nog toenemen. Met de regen spoelen ook veel dierenpoep en andere voedingstoffen voor de blauwalgbacterie in het oppervlaktewater. Zwemmers kunnen daar ziek van worden. Op zeven plaatsen in de provincie geldt nu een waarschuwing voor blauwalg volgens de website Zwemwater.nl . Het Wetterskip probeert hinder tegen te gaan door waar mogelijk vaarten en plassen extra door te spoelen.

Nieuws

menu