Voorzitter Wiebe Wieling over besluit Elfstedentocht: 'Dat docht sear, mar wy moatte realistysk wêze'

Zolang de anderhalvemeterregels gelden is het niet mogelijk om een Elfstedentocht te organiseren. Hoe spijtig het organiserend comité dat ook vindt.

De Elfstedentocht van 1997.

De Elfstedentocht van 1997. FOTO KIPPA

,,Dat docht sear”, zegt Elfstedenvoorzitter Wiebe Wieling. ,,Mar wy moatte realistysk wêze. Wy wolle net meihelpe oan de fersprieding fan it firus, net ferantwurdlik wêze foar de eventuele klappen dy’t de folkssûnens en de ekonomy dêrtroch krije soenen.”

Lees ook

Nieuws

menu