Vijf dorpen uit de Lytse Bouhoeke zetten 'vergeten Marneslenk' in spotlights

FOTO CATRINUS VAN DER VEEN

Vijf dorpen uit de Lytse Bouhoeke willen hun ‘vergeten Marneslenk’ in de spotlights slepen. Hoe, dat staat in het woensdag gepresenteerde plan Gouden Land.

Ze hebben zich eens gebogen over hun omgeving; de inwoners van Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en Zurich. In de Victoriuskerk in Pingjum deden ze hun ideeën uit de doeken bij de presentatie van Gouden Land, een masterplan waarin landschapsarchitect Peter de Ruyter beschrijft hoe de dorpen hebben gekeken naar de ontwikkelingen van het landschap die op hen afkomen. En naar hoe het bijzondere landschap van de vergeten slenk meer en beter beleefd kan worden door bewoners en bezoekers. Een leidraad voor overheden.

Zompig labyrint

De Friese waddenkust was tot in de vroege middeleeuwen een getijdenlandschap dat in open verbinding stond met de zee. Het was een zompig labyrint van geulen en kwelders. Drie zeetentakels, slenken, scheurden het huidige Friesland in stukken. Van oost naar west waren dat de Lauwers, de Middelzee en de Marne.

Grote maatschappelijke opgaven komen op het gebied af. De bouwgrond verzilt door de stijgende zeespiegel, de biodiversiteit loopt terug en de leefbaarheid in de Marneslenk – die kampt met krimp en verdwijnende voorzieningen – slinkt.

Problemen koppelen aan initiatieven

In Gouden Land koppelen de dorpen die problemen aan initiatieven die de situatie kunnen verbeteren. Het gebied zou een proeftuin kunnen zijn voor zilte teelt. Door bermen en akkerranden anders te beheren en met bloemen in te zaaien, zijn vogels en insecten geholpen en kronkelen oude dijken als bloeiende bijenlinten herkenbaar door het oeroude land.

Cultuurtoeristen moeten worden gelokt met verhalen over Grutte Pier en Menno Simons, iconen uit de streek. De historische dijkstructuren moeten worden hersteld en van routes voor wandelaars en fietsers worden voorzien. Ook zou het restant van de Marneslenk weer bevaarbaar gemaakt moeten worden. Ideeën te over, die als basis dienen voor verdere plannenmakerij.

Nieuws

Meest gelezen