Vernatting moet voor kwetsbare soorten zorgen bij Galamadammen in Koudum

FOTO PROVINCIE FRYSLAN

Komend najaar start het opknappen van in totaal 58 hectare natuur in het Natura 2000-gebied bij de Galamadammen bij Koudum. Maatregelen om het gebied natter te maken moeten de natuur daar helpen zich verder te ontwikkelen. Daar profiteren vogels en vissen van, maar ook zeldzame soorten als de Noordse woelmuis.

De regionale kering langs de Alde Karre komt verder naar achter te liggen. Een nieuw inlaatpunt zorgt ervoor dat ’s winters het water uit de Friese boezem het land op kan lopen. In het voorjaar blijft het dan langer nat, wat goed is voor grutto’s, eenden en kwetsbare soorten als de roerdomp en Noordse woelmuis. ’s Zomers is het land droger en groeien er kruiden. Ook komt er een nieuwe slenk, wat weer goed is voor water- en oeverplanten en paaiende vissen.

Aan de westkant van het aquaduct wordt de bovenlaag van de grond gehaald, zodat waterriet beter kan groeien. Dat zorgt voor meer leefgebied voor bijvoorbeeld rietvogels. Aannemer van der Meer start eind augustus met de uitvoering. Voor maart 2021 is het werk naar verwachting klaar.

Natuurherstel

De maatregelen zijn onderdeel van een groter natuurherstelprogramma om de randen van de Fluessen en Morra beter in te richten voor de kwetsbare soorten die daar leven. Er wordt 1,6 miljoen euro geïnvesteerd in het gebied, waarvan de provincie Fryslân en de Europese Unie (ELFPO) elk de helft bijdragen. In de afgelopen twee jaar is het meer It Sân al aangepakt. Een lagere waterstand, gedurende vijf jaar, moet de groei van waterriet stimuleren. De oevers van It Sân, de bûtlannen en de waterhuishouding in polder de Samenvoeging zijn verbeterd. Ook is de uitkijktoren van Staatsbosbeheer bij De Kuilart vernieuwd en staat er een informatiepaneel op. Vanaf dat punt is It Sân en polder de Samenvoeging goed te zien.

De natuurmaatregelen bij de Galamadammen zijn onderdeel van het Natura 2000-beheerplan voor het Friese Merengebied. Samen met It Fryske Gea - ook eigenaar van het gebied bij de Galamadammen -, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân en Agrarisch Collectief Súdwestkust werkt de provincie Fryslân aan deze natuurmaatregelen.

Nieuws

menu