Vernatting moet voor kwetsbare soorten zorgen bij Galamadammen in Koudum

FOTO PROVINCIE FRYSLAN

FOTO PROVINCIE FRYSLAN

Komend najaar start het opknappen van in totaal 58 hectare natuur in het Natura 2000-gebied bij de Galamadammen bij Koudum. Maatregelen om het gebied natter te maken moeten de natuur daar helpen zich verder te ontwikkelen. Daar profiteren vogels en vissen van, maar ook zeldzame soorten als de Noordse woelmuis.

De regionale kering langs de Alde Karre komt verder naar achter te liggen. Een nieuw inlaatpunt zorgt ervoor dat ’s winters het water uit de Friese boezem het land op kan lopen. In het voorjaar blijft het dan langer nat, wat goed is voor grutto’s, eenden en kwetsbare soorten als de roerdomp en Noordse woelmuis. ’s Zomers is het land droger en groeien er kruiden. Ook komt er een nieuwe slenk, wat weer goed is voor water- en oeverplanten en paaiende vissen.