Misser bij stemming Wetterskip Fryslân leidt tot onderzoek naar extra veenvernatting

Door een vergissing van algemeen-bestuurslid Wigle Sinnema - hij stemde per ongeluk voor een voorstel waar hij eigenlijk tegen was - moet Wetterskip Fryslan nu nagaan of er toch niet meer veengebieden kunnen worden vernat.

Wetterskip Fryslân moet onderzoeken of ook buiten pilotgebieden winst is te boeken met peilverhoging.

Wetterskip Fryslân moet onderzoeken of ook buiten pilotgebieden winst is te boeken met peilverhoging. Foto LC

Dat is de uitkomst van een avondvullende vergadering waarin het Veenweideprogramma 2021-2030 werd bestookt met veertien amendementen en vijf moties. Van die moties haalden er drie de eindstreep met meerderheden die nu eens niet de klassieke waterscheiding tussen coalitie en oppositie bestreken.

Het totale Veenweideplan werd uiteindelijk goedgekeurd met maar één tegenstem, van Suzanne van Wijlick van de Partij voor de Dieren (PvdD). Zij vindt het ambitieniveau te laag. ,,De teloorgang van de natuur zou moeten worden gestopt.’’

Vernattingsambities

Van Wijlick boekte nog wel een onverwacht succes in het lange debat, met een motie die zij presenteerde namens PvdD, PvdA en Water Natuurlijk. Hierin pleitte zij voor het verbreden van de vernattingsambities. In plaats van voorlopig alleen naar de pilotgebieden Aldeboarn/De Deelen en De Hege Warren te kijken, is het volgens haar ook de moeite waard om in de rest van het veenweidegebied alvast op zoek te gaan naar vernattingskansen waar niemand spijt van kan krijgen. Daar zou vooral de natuur bij gebaat kunnen zijn.

De partijen vroegen om een vlotte inventarisatie van alle plekken waar dit soort no regret -maatregelen toe te passen zijn. De provincie zou daar als andere grote overheid achter het plan wel voor te porren zijn, aldus Van Wijlick. Of dat zo is, moet woensdag blijken als Provinciale Staten over het Veenweideprogramma beslissen.

‘Super dom’

Dagelijks-bestuurslid Jan van Weperen sputterde flink tegen toen deze opdracht een duidelijke meerderheid leek te zullen krijgen. Hij voorspelde ,,grote onrust’’ in de gebieden die nu eerst juist buiten schot lijken te blijven in het ,,uitgebalanceerde compromis’’ dat het Veenweideprogramma volgens hem is geworden. ,,Dan gaan we grote moeite krijgen om het commitment te behouden dat we met zoveel moeite hebben verkregen.’’

Van Weperens pleidooi leek tijdens het debat effect te sorteren. De meerderheid voor de motie smolt als sneeuw voor de zon met het afhaken van mede-indiener LLB (twee zetels) en de twee geborgde zetels voor bedrijven. Bij de stemming aan het eind van de avond viel het kwartje toch nog met 13-12 de andere kant op door een opvallende voor-stem van Wigle Sinnema (van de agrarische fractie geborgd-ongebouwd). Zijn fractiegenoten Cees van Burgsteden en Frank Jorna stemden juist tegen. Of dit een bewuste keuze was of een vergissing van de Sneker bleef op dat moment in het midden. Later erkende Sinnema dat het ‘in fersin’ van hem was geweest: ,,Super dom.’’

Urgente gevallen

Op basis van een andere motie moet er met spoed een concreet plan worden gemaakt voor hulp aan mensen die dringend hulp nodig hebben als gevolg van schade aan de funderingen van hun huizen door diepontwatering. Indieners PvdA, FNP, CDA, PvdD en Water Natuurlijk voorzien dat de in te stellen funderingstafel zichzelf eerst zal verliezen in discussies, waardoor het alsnog veel te lang duurt voor deze urgente gevallen zijn geholpen, zo voorspelde Henk Mulder (PvdA): ,,Dat kunnen we ons niet permitteren.’’

In een emotioneel betoog voorspelde Jan Dogterom (50Plus) dat dit een ,,halfzachte oplossing’’ is waar het waterschap juridisch geheid last mee krijgt. ,,Bewoners wapenen zich. Wij kunnen deze zaak niet meer naar onze hand zetten. Wij zijn niet de enigen die het voor het zeggen hebben. Tegenover ruim 400 miljoen euro voor boeren staat een beetje liefdadigheid voor duizenden gezinnen. Dat kan ik niet tegenover mijzelf verantwoorden.’’

Europese subsidies

Op voorspraak van PvdA, FNP, VVD, CDA, PVDD, Water Natuurlijk, 50Plus en Lagere Lasten Burgers (LLB) moet het dagelijks bestuur vol gas op jacht naar Europese subsidies en rijksgeld om het enorme gat tussen de kosten van het programma (550 miljoen euro) en het beschikbare geld (60 miljoen euro) te dichten. Daar moet bij het geplande ijkpunt in 2022 duidelijkheid over zijn. Vooral het Brusselse Just Transition Fund biedt mogelijkheden, voorspelde Yde Dijkstra (FNP). Dat mikt juist op de klimaat- en landbouwmaatregelen zoals die ook in het Veenweideprogramma staan.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Veenweide