Ureterp wil heldere afspraken over zonnepark op zandwinput

De Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp. FOTO GOOGLE STREETVIEW

De compensatie die Ureterp krijgt voor de aanleg van een zonnepark op de Lippe Gabriëlsplas is te omfloerst omschreven. Het dorp wil duidelijkheid.

,,Wy binne hartstikke foar sinneparken’’, zegt Jolanda Brouwer voorzitter van plaatselijk belang Ureterp met klem. ,,Mar dan moatte de ôfspraken mei ús wol neikaam wurde.’’ In het geval van het zonnepark dat op de Lippe Gabriëlsplas moet komen, betwijfelt Brouwer of dat gaat gebeuren. ,,It is no te meager.’’

Pad en vissteigers

Het Spaans-Japanse Univergy Solar, dat dik 38.000 panelen op de voormalige zandwinput wil laten drijven, beloofde het dorp, in ruil voor het gebruik van de plas, de recreatieve waarde van het gebied te verhogen door onder meer het huidige pad rondom het water te verbeteren en ruimte te maken voor hengelaars.

Tot verbazing van plaatselijk belang zijn die toezeggingen in de ruimtelijke onderbouwing bij de aanvraag van de omgevingsvergunning een stuk minder hard dan gedacht. Zo staat er in de onderbouwing dat het ‘recreatieve wandelpad behouden blijft’. Terwijl volgens Brouwer is toegezegd dat het pad verhard wordt, zodat ook mindervaliden er gebruik van kunnen maken. Hetzelfde geldt voor de visplekken. In het stuk staat dat de aanleg onderzocht wordt, terwijl plaatselijk belang meende dat de steigers een zekerheid waren.

Een derde punt van zorg is de aanleg van bruggetjes over de Fryskepeallenfeart, die de plas in tweeën deelt, om het wandelpad uit te breiden. Ook dit wordt onderzocht, staat in het stuk. ,,It liket ús ûnwierskynlik dat it útfierd wurdt. Us punt is: meitsje it konkreet.’’

Wie kan participeren?

Plaatselijk belang heeft zijn grieven opgesomd in een bezwaarschrift. Hierin uit het bestuur ook zijn zorgen over de verankering van de panelen en het onderhoud in de toekomst. ,,De plasse is djip. Hoe sille se dat dwaan? Dêr ha se gjin goed antwurd op.’’ Een andere kwestie is de levensduur. ,,Wat bart der mei de panielen as se ôfskreaun binne?’’

Een ander punt van zorg is de participatie van de regio in het zonnepark. Het voorstel is nu om dat via crowdfunding te laten verlopen. Ook daar heeft plaatselijk belang bedenkingen bij. ,,Dan kinne allinnich in pear bemiddelde minsken meidwaan. Wêrom dogge se net wat foar it hiele doarp? Lit se sinnepanielen op it dak fan MFC De Wier lizze. Dan ha we der allegear wat oan.’’

Vragen uit gemeenteraad

De fractie van Opsterlands Belang heeft naar aanleiding van het bezwaarschrift van plaatselijk belang vragen gesteld aan het college van b en w van Opsterland. De partij wil weten of er afspraken gemaakt zijn met het dorp over hoe zij kunnen profiteren van de opbrengsten, wat er gaat gebeuren met de panelen als ze aan het einde van hun levensduur zijn hoe de gemeente ervoor gaat zorgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen.

GroenLeven uit Heerenveen realiseert ook een zonnepark aan de rand van Ureterp bij de sportvelden. Volgens Brouwer heeft plaatselijk belang daar geen bezwaren tegen. ,,Dat sjocht der fierder keurig út.''

Nieuws

Meest gelezen