Uitstel veenweideplan voor betere afstemming

Veenlandschap bij Aldeboarn.

Veenlandschap bij Aldeboarn. FOTO NIELS DE VRIES

De lancering van het nieuwe Friese Veenweideprogramma laat een maand langer op zich wachten. Er is meer tijd nodig voor afstemming, zegt gedeputeerde Douwe Hoogland.

De presentatie van de Veenweidevisie 2020-2030 was gepland voor volgende week woensdag. Een dag eerder zouden Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân erover besluiten. Dat moet nu op 3 november gebeuren. Een dag later wordt het plan openbaar gemaakt.

,,Dit is foar ús in majeure opjefte. Dêrom is it wichtich dat wy hjir in goede ôfstimming yn berikke en dat we it hjir mei-inoar goed oer iens binne’’, zegt Douwe Hoogland.

Samenwerking

Naast provincie en waterschap zijn ook acht gemeenten betrokken bij de plannen. Zij treffen elkaar en vertegenwoordigers van landbouw, natuur en recreatie in het bestjoerlik oerlis feangreiden. Hoogland stelt dat de samenwerking in dit overleg uitstekend verloopt. ,,Mar wy wolle hjir wat mear tiid foar nimme. Wy wolle dit beslút goed nimme.’’

In het Veenweideprogramma worden maatregelen gepresenteerd om het verdwijnen van het veen een halt toe te roepen. Ze moeten de vicieuze cirkel doorbreken van peilverlagingen die leiden tot veenoxidatie en bodemdaling, waardoor weer nieuwe peilverlagingen nodig zijn die voor problemen zorgen: de CO2-uitstoot loopt op, wegen en huizen verzakken, natuurgebieden verdrogen en de waterhuishouding loopt vast.

'Wy wolle dit beslút goed nimme'

Concrete plannen zijn nog niet bekendgemaakt, maar in het voortraject is al wel duidelijk geworden dat de nadruk zal liggen op vernatting van de gebieden waar nu de bodem daalt. Daar zullen hoge kosten uit voortkomen voor investeringen in watersystemen en veranderingen in de landbouw.

Provincie en Wetterskip hebben voor de komende tien jaar pakweg 30 miljoen euro gereserveerd voor maatregelen. Verder is het de bedoeling aanspraak te maken op geld dat is gekoppeld aan het Klimaatakkoord en potten van rijk en EU. Programmamanager Theunis Osinga waarschuwde vorige maand dat er nog geen kostendekkende begroting is voor alle maatregelen.

Hoogland: ,,It doel is wol dat we aanst by it ryk in soarte fan rekken dellizze fan hoe’t wy hjir útkomme wolle. Dêr sitte no miskien noch ûnsekerheden yn, mar it jout ek dúdlikens.’’

Na de openbaarmaking op 4 november zal het Veenweideprogramma zeven weken ter inzage worden gelegd en wordt een uitgebreid voorlichtingstraject gestart met inloopsessies en klankbordgroepen voor betrokkenen.