Twintig jaar geleden zijn de ouders van Linda Hoekstra uit Dronryp vermoord in Portugal: 'Minsken skrikke hiel bot at ik der wat oer sis'

De ouders van Linda Hoekstra uit Dronryp werden twintig jaar geleden in Portugal vermoord. Over het drama schreef Linda een boek.

De ouders van Linda Hoekstra werden twintig jaar geleden vermoord toen ze op vakantie waren in Portugal. Hoekstra schreef er een boek over.

De ouders van Linda Hoekstra werden twintig jaar geleden vermoord toen ze op vakantie waren in Portugal. Hoekstra schreef er een boek over. Foto: Niels Westra

,,Dat wie wol hiel tafallich’’, zegt Linda Hoekstra (53), terwijl ze haar bezoek haar mediationkantoor in Dronryp binnenlaat. ,,Doe’t ik dyn mailtsje krige, hie ik krekt myn boek klear. Ik hie krekt it lêste haadstik skreaun.’’