Zaterdag start de openkerkenroute van Tsjerkepaad. 'Jongeren binne ek mei sinjouwing dwaande, mar tinke net yn tradisjonele kaders'

Tsjerkepaad stimuleert kerken om de deuren in de toekomst ook door de week open te gooien en ruimte te maken voor jongerenactiviteiten. ,,Jongeren binne ek mei sinjouwing dwaande, mar tinke net yn tradisjonele kaders.”

De openkerkenroute van Tsjerkepaad start vandaag.

De openkerkenroute van Tsjerkepaad start vandaag. FOTO TSJERKEPAAD

Gerrit Groeneveld, voorzitter van Tsjerkepaad, denkt bij activiteiten voor jongeren aan een podium voor muzikale of culturele bezigheden. ,,Hooplik krije se dêrfoar de romte fan in tsjerkebestjoer of in pleatslike kommisje en kinne se mei harren goede ôfspraken meitsje.” Hij sprak die wens vorige week zaterdag uit bij de officiële opening van het nieuwe tsjerkepaadseizoen in de Sint Martinuskerk in Sneek. Zaterdag start de openkerkenroute.