Toekomstvisie natuurorganisaties: waterbeheersing, veel bomen en 'natuurrijke' landbouw om bodemdaling en stikstofproblemen tegen te gaan

Met hulp van de natuur kan Friesland zich wapenen tegen biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, bodemdaling en stikstofproblemen. Dat beeld schetsen vier natuurorganisaties in hun toekomstvisie, waarin ze pleiten voor een betere waterbeheersing én veel bomen.

,,We moatte it hiele lânskip brûke om de opjeften dy’t op Fryslân ôf komme op te lossen.''

,,We moatte it hiele lânskip brûke om de opjeften dy’t op Fryslân ôf komme op te lossen.'' Foto Marcel van Kammen

De Friese Milieu Federatie (FMF), It Fryske Gea (IFG), Staatsbosbeheer (SBB) en Natuurmonumenten (NM) lanceerden Natuerlik Fryslân 2050 dinsdagmiddag tijdens een digitale sessie. Hun gebundelde visie op natuur en landschap is verwoord door ecoloog Eddy Wymenga en landschapsarchitect Peter de Ruyter.