Themabijeenkomst: Meer vogels met koe in wei en zonder injecteur

Er is geen gebrek aan ideeën en aangedragen oplossingen om de weidevogelstand in Fryslân een impuls te geven.

Dat bleek donderdagavond tijdens de themabijeenkomst over ‘De takomst fan ’e greide’ van de Leeuwarder Courant en Kening fan ’e greide. Deelnemers en bezoekers hadden vooraf de opdracht gekregen om elkaar niet te verketteren en om van collectieve onmacht te komen tot collectieve kracht.

Schok

Dat viel soms niet mee, want het was nogal een schok die grutto-onderzoeker Egbert van der Velde teweegbracht met zijn interview in deze krant van 23 juni. Hij stelde dat boeren hun best niet doen voor de weidevogels, dat nesten en kuikens structureel stukgemaaid worden en dat het agrarisch natuurbeheer niet werkt en een grote hypocriete bende is geworden.

Donderdagavond in een vol atrium van het LC-gebouw maakte de veelbesproken onderzoeker duidelijk dat hij een boodschap wilde uitdragen: als we niks doen, zijn we ze kwijt, de kievit, de grutto en de scholekster. Maar hij erkende ook dat de predatie een factor is en dat een deel van de boeren wel degelijk begaan is met het wel en wee van de weidevogels. Om vervolgens weer hard uit te halen naar boerenorganisatie LTO ,,dy’t altyd it ferkearde foarbyld jout.’’

Keuzes

Melkveehouder Wieger van der Meulen uit Suwâld betoogde dat de tijd van pappen en nathouden voorbij is en dat er keuzes gemaakt moeten worden. ,,Of we gaan we voor de vos of de kiekendief, of voor de weidevogels. Als we dat laatste willen, moeten natuurbeschermers geen rietkragen aanleggen want die vormen weer een uitwijkplaats voor predatoren.”

Los van hun afkeer van predatie, droegen boeren gaandeweg de bijeenkomst ook oplossingen aan om de weidevogelstand te verbeteren. Zo deed Hans Kroodsma uit Jannum, voorzitter van het Agrarysk Kollektyf Waadrâne, een oproep om ongewenst gedrag van collega’s aan te kaarten, bijvoorbeeld het ’s nachts maaien. Hij brak een lans voor meer weidegang. Het aandeel boeren dat de koeien laat grazen zit weer in de lift, maar er zou nog wel een schepje bovenop kunnen. ,,Jo kreëarje in bettere biotoop foar de fûgels en jo krije der ek noch in preemje foar.” De melkveehouders Pieter de Vries en Jarig Brunia waren dat met Kroodsma eens. ,,Mei betiid weidzjen komt der libben yn it lân”, zei Brunia.

Mestinjectie

Boerin Dieuwke Bakker uit Menaam sprak de hoop uit dat er weer wat meer verzet komt tegen de verplichte mestinjectie. Het is niet goed voor de grond, niet goed de vogels en niet goed voor de boer. ,,Wy soene der graach fan ôf wolle.”

Een aanwezige sprak tot slot de hoop uit dat alle aangedragen ideeën en oplossingen volgend jaar al tot resultaat zullen leiden. ,,Dat we het ook echt kunnen zien in het land.”

Nieuws

Meest gelezen

menu