Sytse Kroes: ijs vegen om de groei te stimuleren, niet omdat het betrouwbaar is

Sytse Kroes meet de ijsdikte.

Sytse Kroes meet de ijsdikte. Foto: Niels Westra

Vrijwilligers van de Friese ijswegencentrales vegen vrijdag her en der in de provincie het natuurijs. Dat is, benadrukt ijsmeester Sytse Kroes van de Friesche IJsbond, geen teken dat op bevroren meren en vaarten veilig kan worden geschaatst.

,,Want feilich is it net”, zegt de Akkrumer. ,,Ik ha krekt by ús yn de buert eefkes oan it mjitten west. Der is fannacht mar in sintimeter by kaam. It feien is bedoeld om de iisgroei te stimulearjen. Wat dat oanbelanget dogge wy echt ús uterste bêst.”

Dat het op sommige plekken heel druk is en wordt, is zeker, denkt Kroes. ,,Wy wisten dat dat gebeure soe. Dêr kinne wy neat oan dwaan. Dat is in kwesty fan iepenbiere oarder en feiligens.”