Strijders voor Friese plaatsnamen bij de rechter: 'Kies foar it ien of it oar, no is it in rommeltsje'

De gemeente Waadhoeke zei weinig, de strijders voor Friestalige plaatsnamen des te meer. Zij voelen zich gediscrimineerd en noemden de rechtsgang van dinsdag de ,,Fryske 14 juillet’.’’

De Jongfryske Mienskip betuigde steun aan Elzinga bij de ingang van de rechtbank FOTO SJOERD GROENHOF

De Jongfryske Mienskip betuigde steun aan Elzinga bij de ingang van de rechtbank FOTO SJOERD GROENHOF

Op de nationale feestdag van Frankrijk streed Jehannes Elzinga uit Franeker, gesteund door Cor Jousma van de Topografyske Wurkgroep Fryslân, voor zijn eigen vrijheid. Elzinga voelt zich gediscrimineerd, omdat de plaats waar hij woont in het Nederlands in de basisadministratie staat en hij in officieel verkeer naar de Belastingdienst of een notaris ‘Franeker’ moet gebruiken, terwijl inwoners van dezelfde gemeente, die bijvoorbeeld in Menaam wonen wel officieel de Friese naam mogen gebruiken.

Menameradiel legde de Friese dorpsnamen ooit officieel vast, net als Littenseradiel. Toen deze twee gemeenten samengingen met Franekeradeel en het Bildt in Waadhoeke, ontstond de situatie dat in deze laatste twee gemeenten het Nederlands bovenaan de plaatsnaamborden staat, met daaronder Fries of Bildts, terwijl de Friestalige gemeenten de Friese plaatsnaam bovenaan hebben staan, gevolgd door het Nederlands.

,,Kies dan foar it ien of it oar. No is it in rommeltsje’’, merkte Jousma op. Het was Elzinga die begin vorig jaar om die duidelijkheid vroeg. Met het Europees Handvest voor minderheidstalen in de hand, dat Nederland in 1998 onderschreef, de Wet Gebruik Friese taal en de bestuursovereenkomst Frysk Taalbelied, is volgens hem duidelijk dat het Fries er bij een herindelingsgemeente niet op achteruit mag gaan en zou als hoofdtaal voor de plaatsnamen het Fries gekozen moeten worden.

 

Extra reden om aan de bel te trekken is volgens Elzinga en Jousma de herindelingswet. Hierin staat dat alle regelingen in een fusiegemeente binnen twee jaar geharmoniseerd moeten worden. Voor sportverenigingen moet bijvoorbeeld hetzelfde beleid gevoerd worden, dus stel voor de plaatsnamen ook één lijn vast, was het schriftelijk verzoek van Elzinga. Waadhoeke antwoordde dat al voor de herindeling door de afzonderlijke gemeenten besloten was de plaatsnamen te laten zoals ze waren. 

Later kwam er een taalverordening waarin die diversiteit nog eens benadrukt wordt. Waadhoeke kiest bewust voor meertaligheid en diversiteit. Op de vraag van rechter Erna Visser aan ambtenaar De Groot van de gemeente waarom die keus is gemaakt, was het antwoord: ,,Geen idee.’’

Volgens Elzinga is er nu sprake van rechtsongelijkheid. Hij ziet de kwestie als een proefproces. ,,As dit yn alle fúzjegemeenten bart, wêr bliuwt it Frysk dan?’’ De gemeente hoefde inhoudelijk niet op de zaak in te gaan, bevestigde ook de rechter. Het bezwaar van Elzinga tegen het plaatsnamenbesluit is namelijk niet ontvankelijk verklaard. De gemeente ziet het als een intern besluit dat geen gevolgen voor derden heeft. Daarom hoeft het niet inhoudelijk weerlegd te worden.

 

Visser voelde Elzinga en Jousma aan de tand over de gevoelens van discriminatie. Zij stelde dat er niets is veranderd en dat het voorheen toch ook al Franeker was. Ook legde ze voor dat in een gemeente waar wordt gekozen voor diversiteit en meertaligheid iedereen aan zijn trekken komt.. Jousma daarover: ,,It giet om in stikje identiteit. De Fryske plaknamme yn je paspoart is it heechst helbere. Dan kinst sjen litte: myn taal docht derta.’’ De rechter doet binnen zes weken uitspraak.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland
Friese taal en cultuur
Rechtbank