Statenfractie FNP over wolvenhek: 'Sa meitsje wy fan Fryslân in bistetún'

FOTO SHUTTERSTOCK

De Statenfractie van de FNP roept de initiatiefnemers van een hek van het IJsselmeer tot aan Lauwersoog om de wolf te weren op tot realiteitszin. Het plan van vijf schapenhouders is totaal niet uitvoerbaar, zo stelt de partij.

„Wy tochten dat wy nei de moasje yn Provinsjale Steaten om de wolf út Fryslân te kearen, it djipterekôr wol hân hiene. Neat is minder wier”, zo stelt fractievoorzitter Sijbe Knol. „In stek fan 150 kilometer lang dwers troch it lânskip , dêr ‘t noch gjin knyn of in hart trochhinne kin . Op dizze wize meitsje wy fan ús moaie en natuerrike provinsje in bistetún.”

Volgens de partij staat de Europese regelgeving het plan bovendien in de weg. Desondanks hoopt de fractie dat de provincie „op gjin inkelde wize” medewerking zal verlenen aan het initiatief. „De útfierberens is nul en om in ekosysteem mei in stek te fersteuren giet eltse realiteitssin te boppe, sil de polarisaasje fersterkje en in echte wurkbere oplossing allinich mar yn ‘e wei stean”, aldus Knol.

Nieuws

menu