Soep en bier van de stinksigaar

Van de lisdodde, of de stinksigaar, kun je prima bier, soep en kistjes maken. Maar of boeren nu massaal overstappen op natte teelt?

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het heet het Brûsplak, het bescheiden onderkomen in een omgebouwde zeecontainer in de natte wereld van het Bûtefjild bij Feanwâlden. Het moet er straks bruisen van de activiteiten. Van studenten die hun proeven doen, van ondernemers die zoeken naar alternatieve producten uit de streek, van nieuwsgierige recreanten en buurtbewoners.

Vrijdag is dit Brûsplak geopend met een bijeenkomst voor genodigden en met een presentatie van producten van natte teelt. Dat is een initiatief van Better Wetter , het regionale programma dat in het toekomstbestendige waterbeheer ecologie en economie wil samenbrengen.

Bier van lisdodde

Zo stonden er vrijdag op deze plek midden in het drassige veenweidegebied producten uitgestald die van een plant als de lisdodde gemaakt worden. Studio Tjeerd Veenhoven in Groningen poogt zulke natuurproducten op de markt te brengen. Bier, bijvoorbeeld. Tjeerd Veenhoven: ,,Je kunt overal bier van maken.’’ Maar ook soep in blik, isolatie- en verpakkingsmateriaal, decoratieve kistjes en een toepassing om in tijden van zware regenval water vast te houden en later geleidelijk te laten wegvloeien.

Al te hoge verwachtingen over de hoeveelheid producten die een weg naar de consument zullen vinden, wil Veenhoven temperen. ,,Het gaat vooral om de kwaliteit.’’

Dat zegt ook Eddy Wymenga, grondlegger van Better Wetter: ,,It is net sa dat alle boeren yn it feangreidegebiet aanst oergean sille nei de teelt fan tuorrebouten. Dêr binne de grûnprizen ek te heech foar.’’ Het idee is meer dat op regionaal niveau nieuwe bedrijfjes kunnen opkomen om zulke producten te verwerken.

Klimaatproblemen

Achtergrond van Better Wetter is de klimaatproblematiek, waar ook de regio steeds meer mee te maken krijgt, zeker in het veenweidegebied waar door agrarisch gebruik de bodem met 1 tot 3 centimeter zakt. Om die problemen het hoofd te bieden, moeten er volgens Wymenga ,,tûke dingen’’ worden bedacht, zodat de streek op een ecologisch verantwoorde manier nieuwe economische mogelijkheden creëert en benut. Op het droge land blijft de boer zijn werk doen en de natte gebieden zijn voor de natuur, ,,mar krekt der tuskenyn’’, denkt Wymenga, ,,dêr kinst mei alternativen oan de slach.’’

Daar passen ook recreatie bij. Oege Hiddema van stichting Wetterwâlden heeft nog wel wensen. De recreatiemogelijkheden van dit gebied moeten veel meer worden uitgevent, vindt hij. Het nieuwste idee: verblijfsmogelijkheden voor fietsers en wandelaars die het gebied bezoeken.

Dat kan volgens Hiddema met een moderne variant van een trekkershut. Studenten die ver van huis in het Brûsplak aan het werk zijn, kunnen er doordeweeks verblijven; op andere dagen, en zeker in vakanties, kunnen toeristen er slapen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Friesland