Súdwest-Fryslân wil grotere rol

Maarten Offinga maakt een selfie met een deel van de CDA-fractie van Súdwest-Fryslân. FOTO NIELS DE VRIES

Súdwest-Fryslân wil uitgroeien tot een toonaangevende gemeente op gebied van duurzaamheid en innovatie. Het nieuwe college barst van de ambities.

Als grootste landbouwgemeente wil Súdwest-Fryslân in de komende jaren een voorbeeld zijn voor de rest van het land door innovatief te zijn. Ook als het om duurzaamheid gaat wil de gemeente laten zien dat de focus op energietransitie, klimaatadaptie en de circulaire economie moet liggen. Als IJsselmeerkustgemeente wil zij zich eveneens sterker positioneren.

In het vrijdag gepresenteerde ‘hoofdlijnenakkoord bestuursperiode 2018-2022’ maakt het nieuwe college van burgemeester en wethouders, dat dinsdag wordt geïnstalleerd, duidelijk dat Súdwest-Fryslân een grotere rol wil opeisen in de nationaal belangrijke thema’s. Met 90.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 900 vierkante kilometer is Súdwest een grote gemeente, die er provinciaal, regionaal, landelijk én in Europees verband toe doet, menen CDA, PvdA, VVD en GroenLinks. Die positie vergt een andere, actieve opstelling in het debat.

Intensieve gesprekken

Het bestuursakkoord is de afgelopen weken na intensieve gesprekken vastgesteld. Bewust is ruimte gelaten voor politieke ruimte gelaten aan de raad om de verdere kaders vast te stellen. ,,We doen het immers samen’’, aldus Maarten Offinga (CDA). Zijn partij kwam op 22 november veruit als grootste uit de verkiezingen naar voren. Vanaf 1 januari maken ook 15 dorpen uit het opgeheven Littenseradiel deel uit van Súdwest-Fryslân.

Leidraad van het programma vormt begroting 2018 en de eerder vastgestelde Kadernota. Financieel staat de gemeente er goed voor, maar dat er de komende jaren scherpe keuzes gemaakt moeten worden, staat buiten kijf. De start van de nieuwe raad wordt enigszins belemmerd door het kabinet. De gevolgen van het regeerakkoord voor Súdwest worden pas in april/mei verwacht. Daardoor is onduidelijk hoe groot de financiële ruimte is voor nieuw beleid.

Belangrijk instrument

De Ontwikkelagenda is een belangrijk instrument om het beleid vorm te geven. Hierin is reeds een bedrag van 16 miljoen euro opgenomen. Naast de IJsselmeerkust bepalen Sneek en Bolsward als belangrijkste woon- en werkcentra en ‘Ut de Mienskip’ de agenda voor de bestuurders. Zo ligt er landelijk een forse opgaaf om het IJsselmeergebied een meer duurzame toekomst te geven. Waar de rijksoverheid vooral kijkt naar natuurmaatregelen, is voor Súdwest het bredere perspectief (toerisme, werkgelegenheid, scheepsbouw) van belang.

Steden

Met een concentratie van inwoners (50 procent ) en werkgelegenheid (70 procent) in Sneek en Bolsward, zijn beide steden van groot belang. Versterking van de woon- en winkelgebieden is noodzakelijk, evenals instandhouding van regionale voorzieningen. Ook wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijke ontwikkelingen van de fysieke verbindingen: een aquaduct bij Bolsward en de N354 Sneek-Leeuwarden.

Op het platteland krijgen inwoners van de ruim 80 overige kernen een belangrijke stem in verdere ontwikkeling. Daarbij zullen zij ook over hun eigen dorpsgrens moeten kijken om voorzieningen in stand te kunnen houden. Het eerder opgezette Kernenbeleid blijft het visitekaartje van de gemeente, beloven de partijen.

Nieuws

Meest gelezen