Leeuwarder Courant, Omrop Fryslân en Friesch Dagblad starten samenwerking met opleidingstraject voor journalisten

Het NDC-pand aan de Sixmastraat in Leeuwarden. FOTO ANTON KAPPERS

Jonge journalisten die zich het Fries (beter) eigen willen maken en Friesland willen leren kennen, kunnen met financiële steun van de provincie aan de slag bij de Friese media. Er is 200.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor een traineeprogramma.

Van de provinciale subsidie kunnen drie journalisten aan de slag bij de Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Omrop Fryslân. Aan het project doen ook de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Afûk mee.

De mediabedrijven maken zich zorgen over de afnemende belangstelling voor het gebruik van de Friese taal. Bovendien zien ze journalistiek talent uit de provincie wegstromen. ,,En wy wolle graach dy talinten foar Fryslân behâlde’’, zegt hoofdredacteur Sander Warmerdam van de Leeuwarder Courant. Daarom is het volgens hem belangrijk om er voor te zorgen dat journalisten zich thuis voelen in de provincie. De hoofdredacteur denkt dat de combinatie werken en leren daaraan zal bijdragen. ,,Se leare it fak, mar ek de taal en alles oer de Fryske kultuer en skiednis.’’

‘It giet fierder as efkes op Wikipedia opsykje’

Dat laatste is wat gedeputeerde Sietske Poepjes betreft ook wel nodig. Desgevraagd zegt ze dat ook zij van mening is dat het niet altijd overhoudt met de kennis van de Friese taal en cultuur in de regionale journalistiek.

De gedeputeerde refereert aan een gesprek met pastoor Henk Nota. Die was geïnterviewd over zijn boek over de Friese katholieke jongens die in de negentiende eeuw het pauselijk leger in Rome hadden bijgestaan. ,,Hy sei dat er it sa spitich fûn dat de sjoernalist dêr’t er mei sprutsen hie, hielendal net op de hichte wie fan de skiednis fan dat dossier.”

Het is slechts één voorbeeld, zegt Poepjes, maar het geeft wel het belang aan van historische kennis in de journalistiek. ,,En dat giet fierder as efkes op Wikipedia opsykje.”

Gecoacht door ervaren journalisten

De trainees doen gedurende het jaar praktijkervaring op bij de twee dagbladen en de omroep. Ze worden gedurende hun werk ook gecoacht door ervaren journalisten. Daarnaast krijgen ze één dag in de week een opleidingsprogramma aangeboden door de taalonderwijsinstelling Afûk en de RUG. Daarnaast verzorgen de kranten en de omroep masterclasses en excursies.

De drie hoofdredacteuren van de mediabedrijven, naast Warmerdam zijn dat Ria Kraa van het Friesch Dagblad en Ingrid Spijkers van Omrop Fryslân, vinden het belangrijk om jonge journalisten te behouden voor Friese media. De taal is van groot belang maar zou een barrière kunnen zijn. ‘As Fryske mediabedriuwen steane wy noed foar de Fryske taal, kultuer en identiteit. It Frysk is de taal fan ús lêzers, sjoggers en harkers en de taal op ’e wurkflier’, schrijven ze.

De kosten van het traineeprogramma zijn over drie jaar gerekend meer dan 400.000 euro. De provincie draagt ruim 200.000 bij, de drie mediabedrijven betalen samen de rest. Warmerdam vreest geen inmenging van de overheid op het programma. ,,Dêr binne wy sels by. Wy bepale hoe’t it opliedingsprogramma derút sjocht.’’

Het programma start op 1 januari 2022 en duurt in eerste instantie drie jaar.

Nieuws

Meest gelezen