Roep om aanpak rovers in het veld: 'Der moat wat barre'

Grutto. Foto LC

Het beschermen van weidevogels heeft geen zin als roofdieren niet worden aangepakt. Dat is de boodschap in brandbrieven van het agrarisch collectief Súdwestkust en de Natuerkoöperaasje Baarderadiel.

Beide hebben Provinciale Staten en hun gemeentebesturen (Súdwest-Fryslân en Leeuwarden) aangeschreven om hun nood te klagen over de predatiedruk dit voorjaar. Súdwestkust beschrijft dat in zijn gebied 50 tot 70 procent van de nesten is leeggeroofd. In de topgebieden Workumerwaard en Skriezekrite Idzegea valt de score nog hoger uit.

,,Op camera’s zien we veelvuldig de hermelijn, wezel, steenmarter, bunzing, bruine rat en (verwilderde) kat voorbijkomen. Veldmedewerkers zien regelmatig de buizerd, kiekendief en zwarte kraai naar de grond duiken om een ei en/of kuiken op te halen’’, somt Súdwestkust op.

Volgens beide organisaties zal in hun gebieden het bruto territoriaal succes van de grutto (het aantal paren dat een of meer kuikens grootbrengt) uitkomen op 15 procent, waar 65 procent nodig is voor het behoud van de bestaande populatie. Als er niets verandert, is het binnen tien jaar gedaan met de grutto, schetsen zij.

,,Net allinne de fûgels binne dêrfan it slachtoffer, ek de boeren/behearders ferlieze harren motivaasje en heakje ôf of wurde min of mear twongen om yllegale aksje te ûndernimmen’’, schrijft Natuerkoöperaasje Baarderadiel.

Nu mogen alleen vos en kraai worden bejaagd en is het wegvangen van steenmarters in sommige gebieden bij wijze van proef toegestaan. De organisaties vragen om ,,actie in de vorm van het toestaan van het bejagen (beheren) van alle predatoren in en rondom weidevogelkerngebieden.’’ Jeroen de Vries van Súdwestkust: ,,It is as natuerleafhawwer hielendal net leuk om soks te freegjen, mar der moat wat barre. We ha gjin ferlet fan wer in ûndersyk.’’

Lees verder [PREMIUM] Waarom de Eanjumerkolken als hotspot voor weidevogels een parel in wording is

Er is dit seizoen meer dan anders geschoven met beheersmaatregelen in het kader van het Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer (ANlb), stelt secretaris Sybe van der Schaar van het overkoepelende Kollektivenberied Fryslân. ,,Dat der rêstperioaden ferlingd binne om’t fûgels let wiene kaam mar beheind foar. We ha faker just oan it ôfbouwen west. Dan soe der let yn juny meand wurde, mar waard al yn maaie konstatearre dat der gjin piken wiene. Dan kinne meanbeheinings krekt sa goed opheft of ôfboud wurde.’’

De Friese collectieven spreken elkaar deze week om hun beheerspakketten tegen het licht te houden en te zien of deze te vereenvoudigen zijn. Landelijk loopt er een evaluatie van het ANlb-stelsel door Wageningen University & Research. Natuur- en landbouwminister Carola Schouten verwacht de uitkomsten voor het einde van het jaar. Friesland is van alle provincies met afstand koploper in ANlb-maatregelen, met de meeste hectares beheerd land en veruit de grootste uitgaven aan weidevogelbescherming.

Nieuws

Meest gelezen