Resinsje: Moai, tryst ferhaal Jorwert mist it ûnûntkombere

As it net reint dat it spielt, rint it iepenloftspul fan Jorwert wer as in trein. En as it himelwetter mei bakken út de himel komt, sa as by de premjêre, dan krijt it spul de folgjende jûn syn gerak.

De bline Micha (Anke Boersma) hat alles oer foar har soan (Hedzer Seffinga).

De bline Micha (Anke Boersma) hat alles oer foar har soan (Hedzer Seffinga).

Yn Jorwert binne se der klear foar. En net allinne foar it waar: it spul, de muzyk, it dekôr – alles is prachtich om te sjen. It hat faasje en perfeksje. Jo sjogge dat se der sin oan hawwe.

Nieuws

Meest gelezen