Raad van State beslecht strijd om veenpeilen ten zuidwesten van Drachten

Een stuw in het veenweidegebied Foto LC

Wetterskip Fryslân hoeft geen waterpeilen te verhogen in delen van het veenweidegebied ten zuidwesten van Drachten.

Een hoger beroep van Vereniging Milieudefensie is gisteren door de Raad van State op alle punten ongegrond verklaard. De zaak draaide om het peilbesluit Koningsdiep West van Wetterskip Fryslân uit 2018. Dat bestrijkt een gebied van 3615 hectare, onderverdeeld in 104 peilvakken, waarvan in twee peilen werden verlaagd.

Milieudefensie pleitte voor een peil van maximaal 30 centimeter onder het maaiveld om bodemdaling en veenoxidatie met het vrijkomen van broeikasgassenveenoxidatie en inklinking tegen te gaan. Nadat de Groningse bestuursrechter in 2020 deze claim van de hand wees, kreeg de zaak deze zomer een vervolg in een hoger beroep bij de Raad van State.

Die stelde Milieudefensie gisteren op alle ingebrachte punten in het ongelijk: Volgens de Raad van State versnelt het peilbesluit de veenoxidatie niet, hebben de nabijgelegen Natura 2000-gebieden (De Deelen, Alde Feanen en Van Oordt’s Mersken) er geen hinder van en worden er ook geen doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water óf mensenrechten geschonden.

Nieuws

menu