Provinciedichter Eeltsje Hettinga: Malta – De opblaasde dei

Eeltsje Hettinga uit Leeuwarden is de provinciedichter van Friesland. Zijn vierde gedicht in die hoedanigheid is geschreven ter nagedachtenis aan journaliste Daphne Caruana Galizia, die vorig jaar in Valletta werd vermoord.

‘There are crooks everywhere you look now,
the situation is desperate.’ Sjoernaliste
Daphne Caruana Galizia (1964-2017), fermoarde,
net fier fan Valletta, Ljouwerts tsjustere susterstêd.

 

Under in moanne folgroeid en wyt
as in útsinnich wylde jirpel,

 

sit in man, heal yn it tsjuster,
allinnich, smokend op syn waranda,

 

de flier besiedde mei reklame,
kranten en folders oer timpels en

 

stêden en hotels mei fiif stjerren.
Mar faai is it nijs, dat dreaun troch

 

bline deamasines, it eilân
syn wytkalke grêven bleatlei.

 

Ien inkelde bom blies in auto
beneistenby de bergen oer, swart-

 

ferbrând wie de tonge dy’t Malta’s
maffia it fjoer oan ’e skinen lei.

 

Jirpelpûden klapten as roeken
de heuvels oer, beboud mei bergen

 

Bildtske setters. Do, wês wach, Watse,
yn Europa’s nacht. Yn it dal fan

 

de dea stuts men it wurd yn brân,
sa’t men oait boeken de flammen yn treau.

EELTSJE HETTINGA

Nieuws

Meest gelezen